Nötropenik Ateş ve SARS-CoV-2:Çok Merkezli Teos ÇalışmasıSonuçları


Creative Commons License

Başkol Elik D., Kaya Ş., Alkan S., Demirdal T., Sener A., Kaya S., ...More

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ - 25-29 MAYIS 2022, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.120

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Nötropenik konak + SARS-CoV-2 PCR pozitif olan hastalarda
COVID-19
’unklinikseyri,tedavimodaliteleriveklinikyanıthakkındaveriler
sınırlıdır. Burada nötropenik ateş + SARS-CoV-2 PCR pozitif hastalarının
sonuçlarınıdeğerlendirmeyiamaçladık.
GereçveYöntem:Buçokmerkezliretrospektifkohortçalışmasında,Türkiye’nin
7farklıbölgesindebulunan14şehirdeki21merkezdenveritopladı.Çalışma
dönemi15Mart2020-15Ağustos2021idi.Çalışmayadahiledilmekriterleri
aşağıdakigibidir:a)MikrobiyolojikolarakkanıtlanmışCOVID-19enfeksiyonu
(nazofarenkssürüntüörneğindeSARS-CoV-2PCRpozitifliği),b)COVID-19
tanısıkonulduğundafebrilnötropeni(mutlaknötrofilsayısı<500hücre/mm
3
ve12saattebirveyaikiveyaikiveyadahafazla38°Cateş>38,3°C)olması
c)18yaşındanbüyükolmak.İstatistikselanaliziçinSPSSistatistikselanaliz
programı kullanıldı. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki
etkisiki-kareanaliziveStudent’st-testiilegösterilmiştir.
Bulgular:Dahiledilmekriterlerinikarşılayantoplam170olgu(58kadın,yaş
59±15,5) çalışmaya dahil edildi. Ortalama hastanede kalış süresi 16 gündü.
Nötropeniden iyileşme için ortalama süre 5,6±4,1 gündü. Toplam 160 olgu
(%94,1)favipiravir,20olgu(%12,5)plazma,22olgu(%12,9)IVimmünoglobulin
aldı. Elli yedi olguda 60 bakteriyel ve 43 mantar ko-enfeksiyonu vardı.
Olguların57’sinde; 34’ükandan,23’ü idrardan ve 14’übalgam/derintrakeal
aspiratkültürlerindenolmaküzereetkenmikroorganizmaizoleedildi.Ensık
etiyolojik ajanlar
E. coli (n=16) Candida spp. (n=12) ve E. faecalis (n=7) idi.
Sırasıyla 81 ve 44 olguda takip sırasında ek oksijen ve mekanik ventilasyon
gerekti.Tedavisonu,30.ve90.günsağkalımoranlarısırasıyla%64,1(n=109),
%55,2 (n=94) ve %47,6 (n=81) idi. İstatistiksel olarak anlamlı fark olan ve
olmayansonuçlarTablo1’degösterilmiştir.
Sonuç:Sınırlısayıdahastaiçermesinerağmenverilerimizerişkinnötropenik
ateşliolgulardaCOVID-19’unseyri,tedaviseçeneklerivesağkalımhakkında
bilgi vermektedir. Daha büyük kohortları içeren randomize kontrollü bir
klinikçalışmamevcutkanıtlarıartırabilir.
AnahtarKelimeler:Nötropenikateş,SARS-CoV-2