Investigation of Waste Rubberized Concrete with Suspension Theory


Creative Commons License

Topçu İ. B., Türeyen A. C., Uygunoğlu T.

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.9, no.2, pp.925-935, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The use of various wastes in mortar and concrete has recently become widespread. The use of automobile tires in concrete, which causes a large amount of environmental pollution, is one of them. With the used tires in concrete, many properties of concrete are developed. Analysis and modeling of the properties of rubber concrete are made with different methods. This study has tried to analyze rubber concrete with suspension theory. The values obtained from the experimental results of unit weight, compressive strength, bending strength, and ultrasound velocity were replaced in the suspension formula and the "k" values were calculated. The calculated “k” values are dimensionless values obtained depending on the E-modulus, grain size, grain surface, and shape of the matrix and dispersed phase. In this study, the k values obtained according to the unit weight, compressive strength, bending strength, and ultrasound transmission velocities varying according to the percentages of the waste rubbers included in the concrete are shown in the table and graph and the results are obtained interpreted. The “k” values calculated for dry unit weight, compressive strength, bending strength, and ultrasound velocity take values varying between -0.039 and -0.187, -0.137 and -3.553, -0.778 to -1.939 and - 0.098 to -0.922, respectively.

Çeşitli atıkların harç ve beton içinde kullanımı son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Büyük miktarda çevresel kirliliğe sebep olan otomobil lastiklerinin beton içinde kullanımı da bunlardan biridir. Lastiklerin betonda kullanımıyla betona ait pek çok özelik geliştirilmektedir. Lastikli betona ait özeliklerin farklı yöntemlerle analizi ve modellemesi yapılmaktadır. Bu çalışmada ise lastikli betonların süspansiyon teorisi ile analizi yapılmaya çalışılmıştır. Birim ağırlık, basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve ultrases geçiş hızı deneysel sonuçlarından elde edilen verilerinden alınan değerler süspansiyon teorisi formülünde yerine konularak “k” değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan “k” değerleri matris ve dağılı fazın E-modül değerlerine, tane boyutlarına, tane yüzey ve şekline bağlı olarak elde edilen bir boyutsuz değerdir. Bu çalışmada beton içerisine katılan atık kauçukların yüzdelerine göre değişen birim ağırlık, basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve ultrases geçiş hızlarına göre elde edilen k değerleri tablo ve grafikte gösterilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.  Kuru birim ağırlık,  basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve ultrases geçiş hızı için hesaplanan “k” değerleri sırasıyla -0.039 ile -0.187, -0.137 ile -3.553, -0.778 ile -1.939 ve -0.098 ile -0.922 arasında değişen değerler almaktadır.