SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBİNG ETKİLERİ: LİSANSÜSTÜ TEZLERİ ÜZERİNE DERLEME


Creative Commons License

GÜL B.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KURAM VE UYGULAMA DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.201-215, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mobbing, dünya çapında tüm işletmelerde ortaya çıkan ya da çıkma ihtimali olan bir tehlike haline gelmiştir. Emek yoğun çalışılan sağlık kurumlarında da mobbingin varlığı her geçen gün artmaktadır. Küresel çalışma ajanslarının verilerine göre; Bulgaristan &75,8 oran ile en yüksek mobbinge maruz kalma oranına sahip ülke olarak bulunmuştur, sırasıyla Avusturalya’da %67,2, Güney Afrika’da %61, Tayland’da %54, Brezilya’da %46,7 ve İngiltere’de %40 olarak belirtilmiştir. Türkiye’de ise ALO170 uygulaması üzerinden, özel kurumlarında çalışanlar tarafından gelen şikâyetler 2013 yılında %62 iken bu oran 2014 yılın %70’lere ulaşmıştır. Sağlık kurumlarında mobbing sebeplerini araştırırken demografik özellikler ve unvan arasındaki ilişkiyi de inceleyen 2010 ile 2020 yılları arasında ulasal tez merkezi veri tabanında yayınlanan 46 yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, Mobbinge maruz kalma ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendiren Türkçe yüksek lisans tezlerinin sonuçlarının derlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmaların bulgularında; yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi gibi kişilik özellikleri ile mobbing arasında yüksek oranda anlamlı farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca; unvan, deneyim, meslek grubu ve çalışılan birim ile mobbing arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır. Mobbing ile kişisel ve mesleki özellikler arasında bazı araştırmalarda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir bu farklılıkların hangi koşullarda ortaya çıktığının tespit edilmesi ve bu alandaki çalışmaların derinleştirilmesi önerilir.