SEPTİK ZEMİNDE REVİZYON ARTROPLASTİ VAKALARINDA MORTALİTE VE PREDİKTİF FAKTÖRLER


Creative Commons License

Başarır K., Kavak M.

10. Ulusal Artroplasti Kongresi, Antalya, Turkey, 30 March - 02 April 2017, vol.0, no.0, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ - Bu çalışmanın amacı; revizyon kalça artroplastisi (RKA) ve revizyon diz artroplastisi (RDA) sonrası 1 yıllık mortalite ve komplikasyonları belirlemek ve mortalite, majör komplikasyon, minör komplikasyon ve hastanede uzun yatış süresi ile ilgili prediktif faktörleri tespit etmek. YÖNTEM - Hastanemiz yazılım programından 1 Ocak 2010-1 Ocak 2016 tarihleri arasında revizyon artroplasti yapılan hastalar tespit edilmiştir.Hastanemiz yazılım programından, hastaların arşivdeki dosyalarından hastalar ile ilgili demografik bilgilere, komorbidite bilgilerine, cerrahi ve anestezi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşıldı. Potansiyel prediktif faktörleri ve karıştırıcıları belirlemek için önce tek değişkenli analiz yapıldı. Her bir bağımsız değişken 25 bağımlı değişken için analiz edildi.Tek değişkenli analiz yaparak analiz sonucunda 0,20 nin altında p değerine sahip değişkenler çok değişkenli analize aday değişken olarak alındı.Aday değişken olarak alınan değişkenler backward wald yöntemiyle -2 Log Likelihood değerini maksimum yapan, hosmer and lemeshow goodness-of-fit test değerinin p>0,05 olmasına ve doğru sınıflama oranını en yüksek yapan adım final model olarak alındı. BULGULAR - Tek değişkenli analiz şunu gösterdi; Yaş (>80),anestezi tekniği (genel), ASA skoru (>2), septik olması, sigara , KOAH, konjestif kalp yetmezliği, ejeksiyon fraksiyonu (<60), kan replasmanı, vazoaktif ilaç kullanımı, postoperatif yoğun bakımda kalma hikayesi,major ve minor komplikasyon,hastanede kalma süresi, 1 yıllık mortalitenin prediktif faktörleridir. Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre; Yaş (> 80), septik olması ve ASA skoru (> 2), 1 yıllık mortalitenin bağımsız prediktif faktörleridir. Çok değişkenli analize göre; preoperatif anemi ve kan replasmanı, RKA ve RDA sonrası komplikasyon ve hastanede uzun yatış için önemli değiştirilebilir bağımsız prediktif faktörlerdir. ÇIKARIMLAR - Revizyon artroplasti vakalarında mortalitenin %5,5 olması, her geçen gün daha fazla sayıda revizyon vakası yapılması nedeniyle prediktif faktörleri belirlemek önem kazanmaktadır. Prediktif faktörlerin hasta sonuçları üzerindeki etkilerini analiz etmek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.