HİGH MOBİLİTY GROUP BOX PROTEİN-1 DÜZEYİNİN NEONATAL SEPSİS VE SEPTİK ŞOK İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Barsan Kaya T., Aydemir Ö., Tekin A. N., Güneş D.

29. UNEKO KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.17

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Sepsis, yenidoğanlarda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Sepsisin erken teşhisi rutin klinik uygulamada son derece zordur. High mobility group box-1 (HMGB-1) proteini güçlü bir proinflamatuvar sitokin olarak, sepsis varlığında immun hücrelerden aktif, ve/veya hasarlanmış dokudan pasif olarak salınır. Bu nedenle, HMGB1’in serum ve doku seviyeleri enfeksiyon sırasında, özellikle sepsis sırasında yükselir. Bu çalışmanın amacı neonatal sepsiste HMGB1 düzeylerini ve septik şok ve ölümle ilişkisini değerlendirmektir. Materyal-metod: Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde neonatal sepsis tanısı alan term ve preterm bebekler çalışmaya dahil edildi. Majör konjenital anomali, perinatal asfiksi, hemodinamik anlamlı kalp hastalığı, ve son 1 haftada cerrahi geçirme öyküsü olan bebekler çalışman dışlandı. Benzer doğum ağırlığı, gestasyon haftası ve postnatal yaşa sahip sağlıklı bebekler kontrol grubuna dahil edildi. Sepsise ait klinik bulguları olan bebeklerden CRP, tam kan sayımı ve kültürlerle birlikte HMGB-1 düzeyi için de kan alındı. Tanıdan 3 gün sonra HMGB-1 düzeyi için tekrar kan alındı. Kontrol grubundan rutin tetkikler ile birlikte bir kez HMGB1 düzeyi için kan alındı. Sonuçlar: 53 hasta ve kontrol grubunda 57 bebek çalışmaya dahil edildi. 12 hastada kanıtlanmış sepsis, 6 hastada septik şok vardı. Beş septik bebekte ölüm meydana geldi. Kontrollere kıyasla sepsisli yenidoğanlarda HMGB1 seviyeleri daha yüksekti; Kanıtlanmış sepsisli hastalarda HMGB1 düzeyleri klinik sepsise göre daha yüksekti, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,076) (tablo-1). Septik şoku olan hastalarda HMGB1 düzeyleri septik şoku olmayan hastalara göre daha yüksekti (p=0,002) (tablo-3). HMGB1 düzeyleri hayatta kalanlara göre daha yüksek olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,086). HMGB1 seviyeleri septik şoku olmayan hastalarda tanıdan üç gün sonra anlamlı olarak azaldı (p=0,014) ancak septik şoklu hastalarda yüksek kaldı (p=0,465). CRP ile HMGB1 arasında pozitif korelasyon vardı (p=0,008, rho=0,252). 12,42 ng/ml olan HMGB1 seviyesi, ROC analizi ile en iyi cut-off değeri olarak belirlendi (duyarlılık %81, özgüllük %53 ve ROC eğrisi altındaki alan 0.673). ROC analizinde CRP, sepsis tanısında HMGB1’den daha iyi duyarlılığa ve özgüllüğe sahipti. Tartışma: HMGB1’in sepsisli hastaları septik olmayan gruptan ayırt etmede duyarlı bir belirteç olduğunu gösterdik. Ayrıca, septik şok olarak ortaya çıkan daha şiddetli hastalığı olan bebeklerde HMGB1 seviyeleri daha yüksekti. Yenidoğan sepsisinde ölümlü hasta sayısının az olması nedeniyle HMGB1’in mortalite ile ilişkisi hakkında yorum yapamadık. Enflamatuar belirteçler grubuna HMGB1’in eklenmesi, sepsis tanısına kıyasla ciddi sepsisli hastaların saptanmasında faydalı olabilir