Ebeveynlerin COVID-19 Aşıları Hakkındaki Tutum ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi


KARA Y., KIZIL M. C., Dalokay N.

2. CERRAHPAŞA PEDİATRİ GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 22 September 2022, vol.1, no.78, pp.134-135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.134-135
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: COVID-19 aşılama programının başlanması ile birlikte, COVID-19 aşıları ile ilgili özellikle dijital ortamda ciddi bilgi kirliliği meydana geldi. Bu bilgi kirliliği, tüm toplumda olduğu gibi ebeveynlerde de COVID-19 aşıları hakkında tereddüte sebep olmuştur. Bu çalışmayla, ebeveynlerin COVID-19 aşıları hakkındaki tutumlarını değerlendirilmeyi amaçladık.

Materyal ve Metot: Çalışmaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Polikliniğine Kasım-Ocak 2022 tarihleri arasında başvuran ebeveynler dahil edildi. Ebeynlere demografik özellikleri, COVID-19 aşıları ve çocukları için aşılanma hakkındaki düşüncelerini içeren 16 sorudan oluşan anket uygulandı. Bulgular: Çalışmaya 175 çocuk hastanın ebeveynleri dahil edildi.Katılımcıların yaş ortalaması 36(18- 67) yaşdı. Katılımcıların 38’i(%21,7) aşısızken, 101’inin(%57,7) Pfizer-Biontech, 19’unun(%10,9) sadece Sinovac, 17’sinin(%9,7) Sinovac+Pfizer-Biontech aşısı mevcuttu. Katılımcıların 114’ü(%65,1) COVID-19 geçirmezken, 47’si(%26,9) hafif, 14’ü(%8) ağır bulgularla geçirmişti. Çocukların ise 46’sı (%25,6) COVID-19 geçirmişti. Katılımcıların 57’si (%32,6) COVID-19 aşıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtirken, en sık bilgi edinilen kaynaklar sırasıyla; televizyon programları %36, doktor ve sağlık çalışanları %34, ve internetti (%23). Katılımcıların %62,9’u COVID-19 aşılarının hastalığı önlemede en etkin yöntem olduğunu düşünüyorken, %13,1’i aşıların etkinliğine inanmıyordu, %20,6’sı ise kararsızdı. Katılımcıların %36,6’sı COVID-19 aşılarının ciddi yan etkileri olmadığını düşünürken, %20,6’sı ciddi yan etkileri olduğuna inanıyordu, %41’i ise kararsızdı. Ebeveynlerin %46’sı çocuklarına COVID-19 aşısı yaptırmayı düşünürken, %27,4’ü aşı yaptırmayı düşünmüyordu, %25’i ise kararsızdı. Ebeveynlerin %41’i çocuklarına Pfizer-Biontech, %20’si Türkovac, %3,4’ü Sinovac aşısı yaptırmayı düşünüyordu. Katılımcılar Pfizer-Biontech ve Türkovac aşılarının, diğer aşılardan daha güvenli ve etkili bulduklarını belirttiler(%53,7, %25,7). Çocuklarına aşı yaptırmayı düşünmeyen ebeveynlere sebebi sorulduğunda, %16’sı yan etkilerinden korktuğunu, %7’si aşının etkiliğine inanmadığını, %23’ü ise kararsız olduğunu belirtti. COVID-19 geçiren ebeveynler geçirmeyenlere göre, daha yüksek oranda çocuklarına aşı yaptırmayı düşünüyordu(p:0,01).

Sonuç: Ebeveynlerin yaklaşık üçte biri COVID-19 aşıları hakkında yeterli bilgiye sahip değildi, dörtte biri ise çocuklarına aşı yaptırmada karasızdı. Çocukların COVID-19 aşılama oranını arttırmak için, ebeveynlerin COVID-19 aşı bilgi düzeyinin arttırılması, bilimsel ve güvenilir bilgiye ulaşımın sağlanması hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, COVID-19, aşılama, anket