Kafa Karıştırıcı Bir Olgu: Ürosepsis mi ve MIS-C mi?


KIZIL M. C., KARA Y., KAÇMAZ E., ARSLANOĞLU M. Ö., KILIÇ Ö., KIRAL E., ...More

14. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi (08-14 Haziran 2021), Turkey, 08 June 2021, no.15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Pandemi sebebi ile tüm dünyayı etkilemiş olan COVID-19 tüm yaş gruplarında enfeksiyona sebep vermekle birlikte çocuklarda daha hafif seyir göstermektedir. Ender bir komplikasyon olarak düşünülse de multisistemik inflamatuar sendrom (MIS-C) çocuklarda atlanmaması gereken önemli bir tablodur. Burada kriterleri sağladığı için MIS-C protokol tedavisi başlanan, sonrasında idrar ve kan kültüründe pseudomonas aeroginosa üremesi saptanan bir hasta sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Dört buçuk yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı, ateş, ekstremitelerde morarma şikayeti ile başvurdu. Hastanın ilk muayenesinde ateş 39 oC hipotansif ve taşikardik olduğu, batında hassasiyet olduğu, ekstremitelerde kutis marmoratus olduğu görüldü. Kan tetkiklerinde lökosit 18300 /uL, nötrofil 15100/ uL, pH:7.29, pCO2:39 mmHg, HCO3: 18.4mmol/L, proBNP:2812 pg/mL, CRP: 33.3, mg/L, prokalsitonin 100 ng/mL, ALT: 70 U/L, AST: 85 U/L, D-dimer: 11.3 mg/L, idrar tetkikinde dansite 1028, lökosit 1/HPF lökosit esteraz ve nitrit negatif saptandı. Hastanın 10 gün önce inmemiş testis sebebi ile opere olduğu, son 3 aylık dönemde ateşli enfeksiyon öyküsü olmadığı, ailede COVID-19 tanılı hasta olmadığı öğrenildi. Ekokardiografide hafif derecede mitral yetmezlik saptandı. Hastanın çalışılan COVID- 19 Ig M negatif, Ig G pozitif olarak saptandı. Hipotansif taşikardik olan hasta çocuk yoğun bakıma alınarak MIS-C kriterlerini sağlaması sebebi ile 2 gr/kg dozunda İVİG 24 saat infüzyon,2 mg/kg metilprednizolon,enoksaparin, ampirik sefotaksim tedavileri başlandı. Takibinde idrar ve kan kültür tetkiklerinde pseudomonas aeruginosa üremesi saptanan hastaya meropenem başlandı. Takiplerinde ateş yükseklikleri olmayan, karın ağrısı gerileyen, laboratuvar tetkikleri normale dönen hastanın steroid tedavisi 10. Gün kesildi, enoksaparin kesilerek antiagregan dozda asetilsalisilik asit tedavisi başlandı. 14 gün iv antibiyotik tedavisi sonrası hasta taburcu edildi.

Sonuç: Kawasaki sendromu, stafilokoksik ve streptokokkal toksik şok sendromu, bakteriyel sepsis, makrofaj aktivasyon sendromu ile benzer bulgular göstermesi sebebi ile MIS-C tanısında zorluklar yaşanabilmekte, bu sebeple MIS-C kriterleri değerlendirilirken alternatif tanılar akıldan çıkarılmamalıdır. Anahtar Kelimeler: ürosepsis, MIS-C, bakteriyemi, septik şok