Yüksek Doz İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi Sırasında Solunum Sıkıntısı, Hipotansiyon ve Bilinç Değişikliği Gelişen MIS-C Olgusu


KIZIL M. C., KARA Y., KAÇMAZ E., ARSLANOĞLU M. Ö., KILIÇ Ö., KIRAL E., ...More

14. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi (08-14 Haziran 2021), Turkey, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.94, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Çocuklarda multisistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C), COVID-19 sonrası gelişen, multi organ tutulumuyla giden hiperinflamasyonla karakterize hastalık tablosudur. Tedavisinde başta intravenöz immünglobulin (İVİG) ve steroit olmak üzere birçok farmakoloik ajan kullanılmaktadır. Burada İVİG tedavisi sırasında, solunum sıkıntısı, hipotansiyon ve bilinç değişikliği gelişen MIS-C olgusu sunulmuştur.

Olgu: On bir yaşında erkek hasta ateş, kusma, ishal, vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık şikayetiyle başvurdu. Öyküsünden, ateş ve ishal şikayetinin 3 gündür olduğu, sonrasında tüm vücutta yaygın döküntü ve gözlerinde kızarıklık başladığı öğrenildi. Fizik muayenede, basmakla solan makülopapüler döküntü, bilateral non-pürülan konjoktivit mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 12.2 g/dL, lökosit 3550/mm3 (nötrofil 2900/mm3, lenfosit 340/mm3), trombosit 102.000/mm3, C-reaktif protein 92 mg/L (0-5), sedimantasyon 39 mm/saat, ferritin 630 ng/ml, d-dimer 9,1 mg/lt (0-0,5), pro-BNP: 1320 (0-132) pg/ml, SARS-CoV-2 IgG pozitif saptandı. Ekokardiyografi normal olarak değerlendirildi. Kriterleri karşılaması üzerine hastaya, MIS-C tanısıyla 2 g/kg dan İVİG ( 80 gr) 12 saat infüzyon, 2 mg/kg dan metilprednizolon tedavisi başlandı. İVİG tedavisinin 4. saatinde hipotansiyon ve solunum sıkıntısı gelişen hastanın tedavisine ara verilerek parasetamol tedavisi verildi. İnfüzyon hızı yarıya düşülerek tekrar İVİG tedavisine devam edildi. Takibinde İVİG tedavisinin 8. saatinde tekrar solunum sıkıntısı, hipotansiyon ve bilinç değişikliği gelişen hastanın İVİG tedavisi kesilerek, yoğun bakım servisine devredildi. Noninvazif ventilasyon ve inotrop desteği başlanan hastanın solunum sıkıntısı ve hipotansiyonu geriledi. Fakat yoğun bakım takibinin 2. gününde tekrar hipotansiyonu, solunum sıkıntısı artan ferritin ve IL-6 değerleri yükselen hastaya önce pulse steroit sonrasında plazmaferez ve tocilizumab tedavileri uygulandı. Yedi gün çocuk yoğun bakımda takip edilen hasta servise devralındı. Takipde şikayetleri gerileyen, laboratuvar parametreleri normale dönen hasta taburcu edildi.

Sonuç: MIS-C, multi organ tutulumuyla giden hiperenflamasyonla karakterize bir hastalık tablosu olup, İVİG ilk basamak tedavi şeklidir. Hastalığın seyri sırasında hemodinamik bozukluk, bilinç değişkliği olabileceği gibi, İVİG reaksiyonu da akla gelmelidir. Özellikle yüksek doz İVİG tedavisi alan hastalarda, tedaviye yavaş infüzyonla başlanmalı, kademeli olarak infüzyon hızı arttırılmalıdır. Anahtar Kelimeler: MIS-C, İVİG, hipotansiyon