Epstein-Barr virus (EBV) enfeksiyonuna bağlı gelişen lökositoklastik vaskülit ve postenfeksiyöz glomerulonefrit : Olgu sunumu


Çetin N., Akkaya E., Kavaz Tufan A., Kılıç Ö., Açıkalın M. F., Us T.

57.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, İskele, Cyprus (Kktc), 22 May - 26 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Epstein-Barr virus (EBV) enfeksiyonu sıklıkla ateş, boğaz ağrısı ve lenfadenopati ile seyretmektedir. Hastalarda nadiren böbrek tutulumuna bağlı komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu yazıda EBV’ye bağlı lökositoklastik vaskülit ve postenfeksiyöz glomerulonefrit gelişen bir hasta sunulmuştur.

Olgu sunumu: Altı yaşında erkek hasta iki gündür göz kapaklarında şişlik şikayetiyle getirildi. Başvurudan üç hafta önce boğaz ağrısı ve ateşinin olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 129/74mmHg olup göz kapaklarında ve pretibial bölgede gode bırakan ödemi mevcuttu. İzleminin beşinci gününde alt eksremitelerinden gluteal bölgeye uzanan palpabl purpurik döküntüleri gelişti. Laboratuvar tetkiklerinde kan üre azotu 59,8 mg/dL, kreatinin 1,01 mg/dL, total protein 5,5 g/dL, albumin 2,4 g/dL,  kompleman C3:0.82 g/L (0.9-1.8), kompleman C4:0.05 g/dL (0.1-0.4), ASO:103 Ü idi. İdrarda protein:+3 kan:+3, eritrosit:549/hpf, lökosit:38/hpf bulundu. Yirmi dört saatlik idrarda protein 372 mg/m2/saat saptandı. Kriyoglobulin, ANA, Anti-dsDNA, ANCA negatifti. Viral serolojisinde EBV VCA/EA-IgG (+), EBV VCA-IgM (+), EBV EBNA-IGG (-) bulundu. Real-Time PCR yönteminde EBVDNA’nın pozitif (2,22x102kopya/mL) olduğu belirlendi. Nefrotik proteinürisi, hipokomplementemisi, hipertansiyonu ve purpurik döküntüleri olan hastaya cilt ve böbrek biyopsisi yapıldı. Cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülitle uyumlu bulundu. Böbrek biyopsisinde postinfeksiyoz glomerülonefrit ile uyumlu bulgular saptandı. Hastaya EBV enfeksiyonuna bağlı postenfeksiyoz glomerülonefrit tanısı koyularak oral prednizolon (60 mg/m2/gün) ve enalapril tedavileri başlandı. Altıncı haftasında nefrotik proteinürinin devam etmesi nedeni ile üç gün pulse steroid (30 mg/kg) uygulandı. Ödemi gerileyen, kan basıncı stabil seyreden hasta taburcu edildi. İki hafta sonra proteinüri şiddetinde azalma izlendi. İzlemin üçüncü ayında proteinüri düzeyinin 4mg/m2/saatin altına indiği görüldü.

Tartışma ve sonuç: Akut glomerulonefrit gelişen ve etiyolojisi saptanamayan çocuklarda EBV enfeksiyonu yönünden de araştırma yapılmalıdır.