Öğretmen Adaylarının Okul Servislerinin Güvenliği Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri


BAYINDIR N.

USVES Uluslararası sosyal bilimler ve eğitim bilimleri sempozyumu, 9 - 10 October 2020, pp.705-713

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.705-713

Abstract

Özet

Hızlı kentleşme ile birlikte ortaya çıkan nüfus artışı ve yoğunluğu trafik sorununu da beraberinde getirmiştir. Büyük bir öğrenci grubunun okullarına ulaşması için kent trafiğine girmesi dolayısıyla trafik kaynaklı sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Araştırmanın amacı, okula giderken okul servisi kullanan öğrencilerin trafik güvenliği açısından herhangi bir sorunla karşılaşmamaları ve taşıt-trafik ve yolculuk okuryazarlığı kazanabilmeleri açısından öğretmen adaylarının güvenli okul taşımacılığına ilişkin görüşlerini belirlemektir.

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenografi kullanılmıştır. Araştırma, 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören sınıf öğretmeni adayı son sınıf öğrencisi 10 kişiden oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde aday öğretmenlerden okul servislerinin güvenliği hakkındaki öngördükleri sorunlar ve çözüm önerileri kayıt altına alınmış ve her cevap araştırmacı tarafından ayrı çözümlenmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre; adaylar okul servislerinin güvenliği ile ilgili genel ve uygulamaya dönük güvenlik unsurlarına işaret etmişler. Koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayacak olan trafik eğitimine ise sınırlı düzeyde değinmişlerdir.

Araştırma; öğrenciler üzerindeki etkisi yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerin yol güvenliğine ilişkin olası yönlendirmeleri açısından oldukça önemlidir. Çocuk trafik kazalarının önlenmesinde ilk basamak risk etmenlerini saptayıp bunları ortadan kaldırmak ve azaltmaktır. Bu araştırmada konunun önemi ve ciddiyeti vurgulanarak, bu konudaki eksiklikleri göstermek ve ilgili çevrelerin dikkatini çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Trafik güvenliği, servis güvenliği, okul servisi