The Prevalence of Sexual Dysfunction and Depression and Other Factors Associated in Women 40 to 65 Years Old


Creative Commons License

Özerdoğan N., Sayıner F. D., Köşgeroğlu N., Ünsal A.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, vol.2, no.2, pp.46-59, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Klimakteryum; biyolojik, psikolojik ve sosyal değişiklerin yaşandığı, bu değişiklikler nedeniyle cinsel fonksiyonun etkilenebildiği değişken ve kompleks bir süreçtir. Bu çalışmayla klimakterik dönemdeki 40-65 yaş grubu kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu (CFB) prevalansının, CFB ile depresyon ve diğer risk faktörlerinin ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Ekim-Şubat 2009 tarihleri arasında Eskişehir’de bulunan Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi. Çalışma, merkeze başvuran 348 kadından gönüllü ve örneklem seçme kriterlerine uyan 269 kadını içerdi. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu, Beck Depresyon Ölçeği, Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama İndeksi (Index of Female Sexual Function /IFSF) ile toplandı. Bulgular: Çalışmamızda CFB görülme sıklığı (IFSF skoru ≤30) %68.8(n=185) idi. CFB görülme sıklığı 40-44 yaş arasındaki kadınlarda %53.9(55), 45-49 yaş grubunda %65.8(52), 50-65 arasındakilerde %88.6(78) olarak belirlendi. Lojistik regresyon analizinde CFB için; üriner inkontinans (odds ratio (OR) 4.2, %95 confidence interval (CL) 1.3-13.6, p=0.014), bir işte çalışmama (OR 4.0, %95 Cl 2.0-7.9, P=0,000), depresyon (OR 2.6, %95 Cl 1.0-6.7, P=0.039) risk faktörleri olarak belirlendi. Beck Depresyon Ölçeği ile IFSF ölçeğinden alınan puanlar arasında negatif bir ilişki bulundu (rs=-0.594; p=0.000). Sonuç: 40-65 yaş arasında bulunan kadınlarda CFB yaygındı. Araştırmada belirlenen risk faktörleri CFB’nun fiziksel, sosyal ve emosyonel yönleri olan bir sorun olduğunu göstermektedir.