ÖĞÜTME ŞARTLARININ GALENİT FLOTASYONUNA ETKİSİ


Tokcan I., Bozkurt M. M. V.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.224-234, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cevherlerin yüzey özellikleri göz önüne alındığında öğütme sürecinde kullanılan suyun galvanik etkileşim üzerinde büyük etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, öğütme ortamı ve öğütme cihazları sülfürlü minerallerin flotasyon verimi ve seçimliliği üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, bilimsel yazında yer alan kısıtlı sayıdaki çalışmada flotasyon öncesi kuru öğütmenin cevher tipine ve mineral yapısına bağlı olarak yaş öğütmeye kıyasla avantajlarının olabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, kompleks sülfürlü kurşun-çinko cevheri kullanılmıştır. Tesiste dik değirmen kullanılarak kuru öğütülüp hazırlanmış cevher numuneleri ile laboratuvarda çubuklu değirmen kullanılarak yaş öğütülüp hazırlanan cevher numunelerinin flotasyon performansları karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kuru ve yaş öğütülen numunelerle yapılan flotasyon deneyleri sonucunda, kuru öğütmenin yaş öğütmeye kıyasla, galenit flotasyon performansını gerek verim-tenör gerekse de piritin bastırılması açısından olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Kuru ve yaş öğütme arasında bulunan bu farkın pülp kimyasının farklılığından kaynaklandığı düşünülerek, nedenleri, flotasyon performansı ve pülp potansiyeli parametreleri temel alınarak irdelenmiştir. SEM (Scanning Electron Microscope) görüntüleme analizi kullanılarak, farklı öğütme şartlarında (kuru/yaş) elde edilen numunelerin tane morfolojilerinin karşılaştırılması sonucunda, farklılık gözlemlenmemiştir. Pülpün elektrokimyasal ölçümleri ışığında, çubuklu değirmende yaş öğütme sürecinde oluşan indirgen ortamın flotasyon performansını düşürdüğü belirlenmiştir. Dik değirmende kuru öğütme sırasında oluşan yükseltgen ortamın ise, cevherin flotasyon performansını arttırdığı ancak sfaleritin istenmeyen canlanmasını hızlandırarak seçimliliği azalttığı belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan reaktifler, sfaleritin bastırılmasında yeterli olmamıştır. Bulgular, aynı cevherin farklı şartlarda öğütülmesi sonucunda, sistemin pülp kimyasının değişmesinden dolayı, flotasyon performası üzerinde önemli etkiler yarattığını göstermektedir.