Extracurricular Learning Environments in Teaching Turkish as a Foreign Language


Creative Commons License

Demiral H., Yavuz Ş.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.7, no.13, pp.129-146, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study, which includes the importance of extracurricular learning environments in teaching Turkish as a foreign language, their equivalents in the world literature, and application examples for arranging these environments in foreign language teaching, was planned as a literature review. In the research, domestic and foreign sources that constitute the infrastructure of the master's thesis prepared by Yavuz in 2015 have been compiled in a way that will be available to academicians and teachers working on teaching Turkish as a foreign language. For this, first of all, theses, articles, books and papers published in the country and abroad were scanned. In the literature review process, it has been observed that there are not enough theoretical and practical studies on extracurricular learning environments in teaching Turkish as a foreign language. In order to contribute to the literature, the experiences of 98 learners in the study group of the thesis in the extracurricular learning environments they used during the 2013-2014 academic year were used. The extracurricular language learning environment and experiences used by these people who learn Turkish as a foreign language were determined by using the interview method, one of the qualitative research methods, by considering the variables of geography, education and gender. In addition, the extracurricular language learning experiences of the learners were grouped by considering their speaking, listening, reading and writing skills.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders dışı öğrenme ortamlarının önemini, dünya literatüründeki karşılıklarını ve yabancı dil öğretiminde bu ortamları düzenlemeye yönelik uygulama örneklerini içeren bu çalışma literatür taraması şeklinde planlanmıştır. Araştırmada, Yavuz tarafından 2015 yılında hazırlanan yükseklisans tezinin alt yapısını oluşturan yurt içi ve yurt dışı kaynaklar Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışan akademisyen ve öğretmenlerin hizmetine sunacak şekilde derlenmiştir. Bunun için öncelikle konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yayımlanan tez, makale, kitap ve bildiriler taranmıştır. Literatür taraması sürecinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders dışı öğrenme ortamları konusunda teorik ve uygulamalı çalışmaların yeterince olmadığı görülmüştür. Literatüre katkı sağlayabilmesi için tezin çalışma grubundaki 98 öğrenicinin 2013-2014 öğretim yılı süresince kullandıkları ders dışı öğrenme ortamlarındaki deneyimlerinden yararlanılmıştır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bu kişilerin kullandıkları ders dışı dil öğrenme ortam ve deneyimleri nitel araştırma yöntemlerinden görüşme metodu kullanılarak coğrafya, eğitim ve cinsiyet değişkenleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca öğrenicilerin ders dışı dil öğrenme deneyimleri konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri dikkate alınarak gruplandırılmıştır.