Clay-Biomass Composite: An Ecofriendly Hybrid Adsorbent for Effective Removal of Ni (II)


Creative Commons License

Sayın F.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.364-375, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, natural clay mineral: Capsicum annuum (C. annuum) L. seeds based composite adsorbent (CCAC) was prepared. Adsorption performance of CCAC was evaluated in terms of Ni (II) removal and adsorption capacity. Experimental conditions were optimized by investigating the initial pH of the metal solution, CCAC amount, initial metal ion concentration, and contact time parameters. The optimum conditions for Ni (II) adsorption by CCAC were pH:7.0, CCAC amount:0.06 g, and contact time:20 min. The adsorption isotherms were also analyzed by well-known models. The Langmuir isotherm model predicted a maximum monolayer adsorption capacity of 126 mg g–1. Functional groups and surface morphology of CCAC were examined using FT-IR and SEM analysis, respectively. The findings indicated that the Ni (II) adsorption process was spontaneous and chemical in nature. Finally, all the results of this study revealed that CCAC, a simple to produce, cost-effective, and robust composite adsorbent, is an appropriate candidate for the treatment of waters polluted with nickel ions.

Bu çalışmada, doğal kil minerali: Capsicumannuum (C. annuum) L. çekirdekleri bazlı kompozit bir adsorban (CCAC) hazırlanmıştır. CCAC'nin adsorpsiyon performansı, Ni (II) uzaklaştırma ve adsorpsiyon kapasitesi açısından değerlendirildi. Deneysel koşullar, metal çözeltisinin başlangıç pH'ı, CCAC miktarı, başlangıç metal iyonu konsantrasyonu ve temas süresi parametreleri araştırılarak optimize edilmiştir. CCAC ile Ni (II) adsorpsiyonu için optimum pH: 7.0, CCAC miktarı: 0.06 g ve temas süresi: 20 dakika olarak bulunmuştur. Adsorpsiyon izotermleri sık kullanılan modeller ile belirlenmiştir. Langmuir izoterm modeli ile maksimum tek tabakalı adsorpsiyon kapasitesi 126mg g-1 olarak belirlenmiştir. CCAC’nin fonksiyonel grupları ve yüzey morfolojisi sırasıyla FT-IR ve SEM analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Bulgular, kimyasal ve kendiliğinden gerçekleşen bir Ni(II) adsorpsiyon sürecini işaret etmiştir. Son olarak, bu çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar, basit olarak üretilebilen, maliyeti uygun ve sağlam bir kompozit adsorban olan CCAC'nin nikel iyonları ile kirlenmiş suların arıtılması için uygun bir aday olduğunu göstermektedir.