SARS-CoV-2 PCR Pozitif Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direnci


Creative Commons License

Erdem F., Ünal N., Bankir M.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.2, no.19, pp.333-337, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan COVID-19 hastalarından alınan endotrakeal aspirat (ETA), kan ve kateter örneklerinden izole edilen bakterilerin dağılımı ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlandı.
Materyal ve metod: Nisan 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında RT-PCR testi pozitif olarak tespit edilen 254 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan gönderilen kan, kateter ve solunum yolu kültür sonuçları ve antibiyotik duyarlılık test sonuçları mikrobiyoloji laboratuvarı veri tabanından retro- spektif olarak incelendi.

Bulgular: 254 COVID-19 RT-PCR pozitif hastadan alınan klinik örneklerde 433 bakteri üremesi saptandı. Bakteriyel etkenler arasında, Acinetobacter baumannii (%25,17; n =109), ardından Esherichia coli (%5,54 n =24) ve Klebsiella pneumoniae (%5,31; n =23) en yaygın patojenler olarak tespit edildi. A. baumannii için imipenem, meropenem direnç oranı sırasıyla %86,8 ve %85,9 bulu- nurken, K. pneumoniae ve E. coli için ertapenem ve meropenem direnç oranları sırasıyla için %83,3, %75, E.coli için %12,5, %4,1 bulundu. Bu çalışmada, 21 Staphlococcus aureus suşunun 15’i MRSA (Metisiline dirençli S.aureus) (%71,4) olarak bulundu.

Sonuç: COVID-19 hastalarında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması direnç gelişiminin ön- lenmesi ve kültür duyarlılığının artması için kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: SARS CoV-2, Covid 19, Rt Pcr, İkincil Bakteriyel Enfeksiyon, Antibiyotik Drenci