Pediatrik hastalarda ajmalin provakasyon testinin Brugada sendromu tanısında yeri; Tek merkez 8 yıllık deneyim


Tanrıverdi D. Ç., Kafalı H. C., Sülü A., Şişko S. G., Güzeltaş A., Ergül Y.

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

SS-20 Pediatrik hastalarda ajmalin provakasyon testinin Brugada sendromu tanısında yeri; Tek merkez 8

yıllık deneyim

Doğan Çağrı Tanrıverdi, Hasan Candaş Kafalı, Ayşe Sülü, Sezen Gülümser Şişko, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma

Hastanesi, Çocuk kardiyolojisi

GİRİŞ-AMAÇ: Brugada sendromu (BS) senkop ve ani kardiyak ölüm ile seyredebilen kalıtımsal aritmik

sendromlardan biri olup, elektrokardiyogarfide (EKG) sağ prekordiyal elektrotlarda ST-segment değişiklikleri ile

seyreder. Bazı hastalarda bazal EKG’de tipik Brugada bulguları gizli olup, V1 ve V2 elektrodlarının normal

yerleşimlerinin ikişer kot yukarısına yerleştirilmesi ile daha belirgin hale gelirken, bazen de sadece sodium kanal

blokeri ajanlarla (Ajmalin, flekainid) yapılan provokasyon testleri ile ortaya çıkar. Senkop ve ani kardiyak arrest

öyküsü olan hastalarda BS ayırıcı tanıda mutlaka yer almalı ve implante edilebilir kardiyak defibrillator (İCD)

tedavisi mevcutta tek hayat kurtaran tedavi yöntemidir. Bu çalışmada merkezimizde aborted ani kardiyak ölüm

veya BS’den şüphelenilen pediatrik hastalarda Ajmalin provokasyon testi (APT) deneyimimiz paylaşılmıştır.

YÖNTEM: Merkezimizde 2013-2021 yılları arasında APT yapılan 78 pediatrik hasta çalışmaya alınmıştır. Test

protokolünde ajmalin hastalara 1mg/kg dozda 6-10 dakika süre ile İV olarak verilmiş ve 12 kanallı EKG (V1 ve

V2 elektrodları normal yerlerinin ikişer kot yukarısına yerleştirilmiş olarak) ile seri şekilde 2 dakikada bir, başta

V1 ve V2 olmak üzere sağ prekordiyal elektrotlardaki ST segment değişiklikleri takip edilmiştir. Test sırasında

V1 ve V2 derivasyonlarında tip-1 Brugada paterninin gelişmesi (ST segmentinde ≥2 mm elevasyon) pozitif test

sonucunu belirlediği gibi, QRS’te >%30 uzama ve her türlü ventriküler aritminin gelişmesiyle birlikte testin

sonlandırılma kriterini oluşturmaktadır.

BULGULAR: 78 hastadan 51 tanesi (%65) erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 13,02±4,34 (0,98-21,27) yıl ve

ortalama kilosu 47,06±19,48 (9-95) kg idi. Semptom olarak 15 hastada (%19,2) senkop, 15 hastada (%19,2)

çarpıntı, 15 hastada (%19,2) ise ani kardiyak arrest öyküsü mevcuttu. Ayrıca 20 hastanın (%25,6) aile öyküsünde

ani kardiyak arrest mevcuttu. Başvuru EKG’lerinde 23 hastada şüpheli Brugada bulgusu, 3 hastada sınırda uzun

QT intervali, 2 hastada sağ dal bloğu mevcuttu. Diğer başvuru EKG bulguları WPW paterni, sol dal bloğu, kısa

QT intervali ve atriyal fibrilasyondu. Bir hastada asimetrik septal hipertrofi ve bir hastada mitral kapak prolapsusu

haricinde diğer hastalarda ekokardiyogarfide anormal bulgu yoktu. 4 hastanın aile öyküsünde BS mevcuttu. APT

13/78 hastada pozitif (%16,6) idi (tablo-1) ve test sırasında hiç bir hastada yan etki görülmedi. Testi pozitif çıkan

2/13 hastada (%15,38) hastalık ile ilişkili SCN3B ve SCN5A genlerinde mutasyon saptanırken, 3 hastada genetik

tarama negatif saptanmış, ve diğer hastalarda genetik testler halen çalışılmaktadır. Testi pozitif çıkan senkop ya

da kardiyak arrest öyküsü olan semptomatik 7 hastada (%53,8) İCD implantasyonu gerçekleştirildi.

SONUÇ: APT testi BS şüphesi olan pediyatrik hastalarda güvenli ve etkili bir tanı yöntemidir. Testi pozitif

saptanan hastalara BS’a yönelik genel önlemler önerilip, semptomatik seçilmiş hastalarda İCD implantasyonu

temel koruyuca tedavi olarak önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ajmalin provakasyon testi, Brugada sendromu, pediatrik