İşletmelerde Hizmet İçi Eğitimin Tekrarlı Anova Yöntemiyle Ölçümü


Creative Commons License

Durmuş H.

in: Örgütsel Davranış Bilimlerinde Proaktif Yaklaşımlar, Dr. K. Hakan Derin, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.81-106, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.81-106
  • Editors: Dr. K. Hakan Derin, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

İşletmeler kar etmek amacıyla kurulan organizasyonlardır. Bununla

birlikte işletmelerin birincil amacı bu karın anlam ifade edebilmesi

için sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Kar etmek ve her yeni dönemde

karını artırmak isteyen işletmelerin öncelikle hayatta kalmaları

gerekmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte üretim ağırlıklı olarak daha

çok üretenin kazançlı çıktığı piyasalar oluşsa da günümüzde gelişen

teknolojiyle birlikte işletmeler için çok daha kompleks bir piyasa ve

rekabet yapısı oluşmuştur. Bu nedenle işletmeler gelirlerini artırmanın

yanı sıra maliyetlerini de olabildiğince düşük tutma çabası

içerisindedirler.

İşletmeler için hem en büyük fırsat hem de en büyük maliyet olarak

çalışanları gösterilebilir. Kurumlar ne gerekenden az personel

çalıştırarak ekstra kazanç elde edebilirler, ne de olması gerekenden

fazla personel çalıştırarak ekstra maliyete katlanabilirler. Bu nedenle

çalışanların verimli kullanılması ve optimum sayıda personelle

çalışılması önem taşımaktadır. Bunun için de personellerin donanımı

kilit rol oynamaktadır. İşte bu noktada personellerin eğitim ihtiyacı

ortaya çıkmaktadır.

Hizmet içi eğitim olarak tanımlanan kavram, işletmelerin

personellerine işlerini en iyi şekilde yapmaları için gereken eğitimin

verilmesini ifade etmektedir. İşletmeler her geçen gün eğitime daha

çok önem vermekte, artan eğitimlere paralel olarak eğitim maliyetleri

de her geçen gün daha da yükselmektedir. Burada ortaya çıkan soru

ise verilen eğitimlerin ve eğitim için katlanılan maliyetlerin karşılığının alınıp alınmadığıdır. İşletmeler önemli maliyetlere

katlandıkları eğitimlerin ne kadar başarılı olduğunu ve işletmeye ne

kadar fayda kattığını tespit etmek istemektedirler.

Bu çalışma, işletmelerde çalışanlara uygulanan eğitimlerin iş

görenlerin bilgi seviyelerinde anlamlı bir farklılık yaratıp

yaratmadığını ölçmeyi hedeflemektedir. Ölçüm yapılabilmesi için

tekrarlı ölçümlerle ANOVA türlerinden olan denekler içi iki etmen

ANOVA sınamaları kullanılmıştır.

Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde hizmet içi

eğitim kavramına değinilmiş, eğitimlerin ölçümünün gerekliliği

açıklanmıştır. İkinci bölümde çalışmada kullanılan yöntemler olan

ANOVA, tekrarlı ölçümlerle ANOVA ve denekler içi iki etmen

ANOVA teknikleri detaylı olarak açıklanmış ve nasıl uygulandıkları

hakkında bilgi sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise uygulamaya yer

verilmiştir. Ön test ve son test uygulanan bir hizmet içi eğitim

değerlendirilmiş, eğitimin hangi alanlarda anlamlı farklılıklar

oluşturduğu hangi alanlarda etkisiz kaldığı sınanmıştır. Ulaşılan

sonuçlar ve anlamlılıkları yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda sonuç

ve önerilere yer verilmiştir.