İkiz Gebelikte Hodgkin Lenfoma Yönetimi (Olgu Sunumu)


Yaman F., Andıç N., Oğuz Davutoğlu N., Üsküdar Teke H., Tanır H. M., Gündüz E.

14.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hodgkin lenfoma (HL) gebelikte en sık görülen hematolojik malignitedir. Gebelikte insidansı 1/1000 ile 1/3000 arasındadır. Gebelikteki seyri hamile olmayan kadınlardakine benzerdir. Bu tür vakaların yönetimi kemoterapi endikasyonu olduğunda tıbbi ve etik zorluklar doğurur. Literatürde bu hastalarda ilk tanıda doksorubisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin (ABVD) başta olmak üzere farklı protokoller ve radyoterapi ile tedavi önerileri mevcuttur. Ancak relaps olan hastalarda ikinci seçim tedavi ile ilgili veriler sınırlıdır. Olgu Sunumu: 27 yaşında kadın hasta. Nodüler sklerozan HL tanısı ile 6 kür ABVD aldı. Tedaviden 1 yıl sonra 21 haftalık ikiz gebeliğinde nefes darlığı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Batın korumalı olarak çekilen bilgisayarlı tomografi (BT)’de anterior mediastenden sol hemitoraksa uzanan 13.5x9x16.5 cm kitle lezyonu ve sol hemitoraksta 11 cm plevral efüzyon saptandı. Mediastinal kitleden yapılan biyopsi sonucu nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma olarak sonuçlandı. Hastaya ifosfamid, karboplatin, etoposid (ICE) kemoterapisi verildi. İki kür ICE tedavisi sonrası erken doğum eylemi başlaması nedeniyle gebeliğin 28+5 haftasında sezaryan ile doğum yapıldı. Bebeklerde prematüritenin getirdiği sorunlar haricinde bir sorun saptanmadı. Tedavi sonrası çekilen pozitron emisyon tomografisi (PET BT)’ de tutulum görülmedi. Üçüncü kür ICE ile kök hücre mobilizasyonu yapıldı. Karmustin, etoposid, sitarabin, melfalan (BEAM) hazırlama rejimi ile otolog kök hücre nakli (OKHN) yapıldı. Hasta nakil sonrası 6. ayında remisyonda takiplidir. Bebekler 9. aylarında sağ ve sağlıklıdır. Tartışma: Gebelikte relaps olan HL vakaları çok nadirdir. Bu nedenle HL’ da kurtarma kemoterapi kombinasyonları hakkında çok az veri vardır. ABVD’nin ikinci trimesterde nispeten güvenli olduğu göz önüne alınarak 6 aydan daha geç relaps olan gebe hastalarda tekrar ABVD kullanılması düşünülebilir (1,2). Hastamızın relapsı birinci yılda olmuştu ancak hastalık progresyonu çok hızlı idi bu nedenle DHAP ve ICE kurtarma tedavilerini göz önüne aldık. Platin ve gemsitabin bazlı rejimlerin ilk trimesterden sonra kullanılabileceğine dair yayınlar vardır (3,4). Diğer kanserlerde kullanım verisinden yola çıkarak etoposid, doksorubisin ve ifosfamid ile ilgili olumlu bildirimlere ulaştık (5,6). Merkezi tecrübemizi de göz önüne alarak hastaya ICE kemoterapisi uygulamaya karar verdik. Gebelikte kemoterapi alan HL’lı hastalarda bebekte düşük doğum ağırlığı ve erken doğum bildirilmiştir (4). Bizim hastamız da erken doğum yaptı ancak ikiz gebelik olduğu da göz önüne alınırsa bu durumun sadece kemoterapiden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Sonuç: İkiz gebelikte mediastinal kitlesel hastalık ile başvuran relaps Hodgkin lenfoma hastamızda ICE kemoterapisi ve doğum sonrası OKHN ile hem anne hem bebek açısından başarılı bir tedavi uyguladık. Literatürde hakkında çok az yayın bulunan bu konuda biz de diğer olgu sunumlarından yola çıkarak tedavi uyguladığımızdan olgumuzun bildiriminin değerli olduğunu düşünüyoruz. Anahtar kelimeler: Gebelik, Hodgkin lenfoma, relaps