Effects of Age, Gender and Education on Phonemic and Semantic Verbal Fluency


Erden Aki Ş. Ö., Alkan B., Demirsöz T., Velibaşoğlu B., Taşdemir T., Piri Erbaş S., ...More

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.33, no.1, pp.53-64, 2022 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5080/u25553
  • Journal Name: Türk Psikiyatri Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), EMBASE, MEDLINE, Psycinfo, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-64
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to obtain normative data for Verbal Fluency Test and investigate the effects of age, gender, and education on verbal fluency in native Turkish-speaking individuals.

Method: A pilot study was conducted to determine 3 letters with differing levels of difficulty for completing the phonemic fluency task. First names and animals were chosen for the semantic fluency task, and an alternating semantic task (first name-animal) was also used. In total, 415 participants (208 male and 207 female) were recruited and stratified based on the age and education levels.

Results: Level of education had a main effect on all verbal fluency tasks; people with higher education performed better. Age and gender were found to have no effect on phonemic verbal fluency. Only the < name production task was affected by gender, women performed better. Younger age groups produced more words in name generation and semantic alternating fluency tasks.

Conclusion: The effects of age, gender and education on verbal fluency are in accordance with many previous reports. Analysis of various errors were also conducted. Results for Turkish are presented and discussed in the light of literature.

Keywords: Verbal Fluency Test, Turkish language, normative study

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, belli bir sürede ve belli bir kategoride sözcük üretilmesi esasına dayalı Sözel Akıcılık Testi için norm verilerinin elde edilmesi ve yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin anadili Türkçe olan bireylerde sözel akıcılık üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Öncelikle fonemik akıcılık testi için farklı zorluk derecelerinde 3 harf belirlenmesi amacıyla bir pilot çalışma yürütülmüştür. Semantik akıcılık testi için insan isimleri ve hayvan isimleri seçilmiş, dönüşümlü semantik akıcılık testi için “insan ismi-hayvan ismi” olacak şekilde seçim yapılmıştır. Toplam 415 kişi (208 erkek ve 207 kadın) çalışmaya alınmış, yaş ve eğitim düzeyine göre tabakalandırılmıştır. Çeşitli türde hataların analizi de yapılmıştır.

Bulgular: Eğitim düzeyinin tüm sözel akıcılık türleri üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır, eğitim düzeyi yüksek olan bireyler eğitim düzeyi düşük olanlardan anlamlı olarak daha fazla sayıda sözcük üretmiştir. Yaş ve cinsiyetin fonemik sözel akıcılık üzerinde etkisinin olmadığı bulunmuştur. Cinsiyet sadece insan ismi üretme görevinde anlamlı bir fark yaratmış, kadınların daha fazla sayıda insan ismi ürettiği saptanmıştır. Genç yaş grupları daha fazla sayıda insan ismi ve dönüşümlü insan ismi-hayvan ismi üretmişlerdir.

Sonuç: Bu çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin sözel akıcılık üzerindeki etkileri daha önce yapılan pek çok çalışmanın sonuçlarıyla uyumludur. Çalışmada hata analizi de yapılmıştır. Sonuçlar literatür ışığında sunulmuş ve tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sözel Akıcılık Testi, Türkçe, norm çalışması