Hastaların Hasta Hakları Kullanma Tutumlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kalaycı F., Duruk N.

TJFMPC, vol.14, no.4, pp.621-632, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: TJFMPC
  • Page Numbers: pp.621-632
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırmada hastaların hasta haklarını kullanma tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel planlanan araştırma Haziran-Ağustos 2019’da, Eskişehir’de bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi alan 400 hastanın gönüllü katımıyla yürütülmüştür. Araştırmada veriler “Kişisel Özelliklere İlişkin Bilgi Formu” ve “Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 39,82±14,10, %51,3’ü erkek, %63,3’ü evli, %38’i lise mezunu, %35,8’i büro ve hizmet elemanı, %72,5’i SGK’lı, %43,3’ünün gelir ve gideri eşit ve %55,3’ü il merkezinde ikamet etmektedir. Katılımcıların %38,7’si 2-3 kez, hastaneye başvurmuş, %41,8’i hasta hakları konusunda bilgi sahibidir. Katılımcılardan %19,8’i bilgi kaynağı olarak sağlık görevlilerini göstermiş, %45,5’i hasta hakları konusunda hasta hakları birim sorumlusunda eğitim alma isteğini ifade etmiş ve %47,8’i şikâyet için ilgili sağlık kurumuna başvurduğunu belirtmiştir. Katılımcıların hasta haklarını kullanma tutum ölçeğinde almış oldukları puan ortalaması 115,61±19,42’dir. Hastaların hasta haklarını kullanma tutumları ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi, ikamet edilen yer, hasta hakları konusunda bilgi sahibi olma ve hasta hakları konusunda eğitim almak istenilen kişi gibi değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmiştir (her biri için p<0,05). Sonuç: Katılımcıların hasta haklarını kullanma tutumlarının genel olarak yüksek olduğu ve özellikle hastaların bilgi ve saygılı hizmet alma, personeli seçme, değiştirme ve kayıtları inceleme, ziyaretçi, refakatçı, güvenlik ve şikâyet hakkı konusundaki tutumlarının diğerlerine nazaran daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.