THE INFLUENCE OF OIL PRIVILEGES GIVEN TO THE BRITISH ON IRAN


Creative Commons License

YILDIRIM A.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-19, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Due to its underground resources, Iran has been the focal point of many states since the 20th century, and this has increased the influence of Western colonial policy on Iran. In the last quarter of the 19th century, when the researches on the existence of oil in Iran yielded positive results, Western entrepreneurs, who did not want to be deprived of the income of this resource, rushed to obtain concessions. In the following process, the transformation of the world's energy need from coal to oil started and this situation pushed the Western industrial countries, which lacked raw materials, to search for oil. In this regard, the concessions that the entrepreneur William Knox D'Arcy obtained with his own means later attracted the attention of the British State. Thus, the UK has emerged with a new policy in the region with regard to Iranian oil. The aim of this study is to determine the conditions for granting Iranian oil concessions, to reveal the process of obtaining these concessions by the Westerners and the impact of all these stages on Iran. In this context, the study was also limited to the geography of Iran, from the end of the 19th century to 1914, when the British State became a shareholder of 51% of APOC.
İran, sahip olduğu yeraltı kaynakları sebebiyle 20. yüzyıldan itibaren birçok devletin odak noktası olmuş, bu durum Batı sömürge siyasetinin İran üzerindeki tesirini arttırmıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde İran’da petrol varlığına dair yapılan araştırmalar olumlu sonuç verince, bu kaynağın getirisinden mahrum kalmak istemeyen Batılı girişimciler imtiyaz elde etme telaşına düşmüşlerdir. İlerleyen süreçte dünya enerji ihtiyacının kömürden petrole dönüşümü başlamış ve bu durum hammaddeden yoksun Batılı sanayi ülkelerini petrol arayışına itmiştir. Bu hususta müteşebbis William Knox D’Arcy’nin kendi imkânlarıyla elde ettiği imtiyazlar daha sonradan İngiltere Devleti’nin dikkatini çekmiştir. Böylece İngiltere, İran petrolleri özelinde bölgede yeni bir siyasetle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı İran petrol imtiyazlarının verilme koşullarını tespit etmek, bu imtiyazların Batılılar tarafından ele geçirilme sürecini ve tüm bu aşamaların İran üzerine tesirini ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışma 19. yüzyılın sonlarından, İngiltere Devleti’nin APOC’un %51 hissesine ortak olduğu 1914 yılına kadar geçen süreyle ve İran coğrafyasıyla sınırlandırılmıştır.