Evaluation of Pediatric Cases with Suspected Rabies Exposure in the Pediatric Emergency Department


Creative Commons License

KARA Y., KIZIL M. C., KILIÇ Ö., ŞAHİN S., DİNLEYİCİ E. Ç.

Anatolian Journal of Emergency Medicine, vol.5, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ABSTRACTAim: Rabies is a public health problem that can be preventedby vaccination and prophylaxis practices both in our country and inthe world. It has a high risk of death if it cannot be prevented. Inthis study, we aimed to investigate the clinical and epidemiologicalcharacteristics of children admitted to the pediatric emergencydepartment of our hospital with the suspicion of rabies.Material and Methods: In this study, patients who applied tothe Pediatric Emergency Department of Eskişehir OsmangaziUniversity Faculty of Medicine between January 2013 and June2021 with contact with an animal with an animal at risk of rabieswere evaluated retrospectively. Epidemiological and clinicalfeatures of 746 pediatric cases included in the study wereevaluated.Results: 55% of 746 patients included in the study were maleand the mean age was 102 months (4 months-216 months). 94% ofthe cases reside in the city and 6% reside in the countryside. Therewas cat contact in 54% and dog contact in 46% of the cases. Of thecontact animals, 84% were stray and 89% were unvaccinated.While 82% of suspected rabies contacts were in category 2, 60%had upper extremity contact, and 21% had lower extremity contact.While wound cleaning was performed in all cases, rabies vaccinewas administered to 99%, rabies immunoglobulin to 10%, tetanusprophylaxis to 32%, and antibiotic treatment to 21%.Immunoglobulin, antibiotics, tetanus prophylaxis, suturing andhospitalization were higher in the dog contact group than in the catcontact group. Compliance with the rabies vaccination schedulewas high in both groups.Conclusion: Our study shows that the contact cases withsuspected rabies are mostly with stray and unvaccinated animals,and precautions such as vaccination and housing of stray animalsshould be increased. Rabies, which is still a deadly public healthproblem for the whole world and for our country, can be preventedby vaccination, post-exposure prophylaxis practices, andcommunity education.Keywords: Rabies, pediatric,emergency, exposure Amaç: Kuduz hem ülkemizde hem de dünyada aşı ve profilaksiuygulamaları ile önlenebilen, önlenemediği takdirde ölüm riskiyüksek bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada hastanemiz çocukacil servisine kuduz teması şüphesiyle başvuran çocukların klinik veepidemiyolojik özelliklerini araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2013-Haziran 2021tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Acil Servisi'ne kuduz riski taşıyan bir hayvanla temas ilebaşvuran çocuk hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.Çalışmaya dahil edilen 746 pediatrik olgunun epidemiyolojik veklinik özelliklleri değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya alınan 746 olgunun %55'i erkekti ve yaşortalaması 102 ay (4 ay-216 ay) idi. Vakaların %94'ü şehirde, %6'sıkırsalda ikamet etmektedir. Vakaların %54'ünde kedi, %46'sındaköpek teması vardı. Temaslı hayvanların %84'ü sahipsizdi ve %89'uaşısızdı. Şüpheli kuduz temaslılarının %82'si kategori-2'de iken,%60'ında üst ekstremite teması ve %21'inde alt ekstremite temasıvardı. Tüm olgularda yara temizliği yapılırken, %99'una kuduz aşısı,%10'una kuduz immünoglobulin, %32'sine tetanoz profilaksisi ve%21'ine antibiyotik tedavisi uygulandı. İmmünoglobulin,antibiyotik, tetanoz profilaksisi, dikiş atma ve hastaneye yatış,köpek temas grubunda kedi temas grubuna göre daha yüksekti. Heriki grupta da kuduz aşı takvimine uyum yüksekti.Sonuç: Çalışmamız, kuduz şüphesi olan temas vakalarınınçoğunlukla sahipsiz ve aşısız hayvanlarla olması, sokakhayvanlarının aşılanması ve barındırılması gibi önlemlerinartırılması gerektiğini göstermektedir. Tüm dünya ve ülkemiz içinhalen ölümcül bir halk sağlığı sorunu olan kuduz, aşılama, temassonrası korunma uygulamaları ve toplum eğitimi ile önlenebilir.Anahtar Kelimeler: Kuduz, çocuk, acil servis, t