Parents' Views on Independent Living and Independent Life Skills of Adolescents with ASD


Bahçalı T., Odluyurt S.

International Journal of Barrier Free Life and Society, vol.4, no.1, pp.1-22, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it was aimed to determine the independent life skills of parents with adolescent children with ASD and the priority independent life skills that should be taught for their children. The research was carried out with a qualitative research method, phenomenology design. Twelve parents with adolescent children aged 15 and over with ASD participated in the study. Semistructured interviews were conducted with the parents. The data obtained at the end of the interviews were analyzed through inductive analysis. As a result of the analysis of the data, a total of 13 themes and 69 sub-themes were determined. It can be said that the findings obtained from the interviews with the parents of adolescent individuals with ASD and the literature show similarity and consistency with each other. In addition, it has been observed that the curriculum of Ministry of Education and the independent life skills of parents to be taught for their adolescent children with ASD are consistent with each other. In this sense,the findings obtained from parent interviews were compared with both national and international literature. In further research, interviews can be made with the parents, siblings, teachers and different developmental areas of individuals with ASD at different developmental stages.

Bu çalışmada OSB’li ergen çocuğu olan ebeveynlerin bağımsız yaşam becerileri hakkındaki görüşlerinin ve çocuklarının öncelikli olarak öğrenmesini istedikleri bağımsız yaşam becerilerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya OSB’li 15 yaş ve üzerinde ergen çocuğu olan 12 ebeveyn katılmıştır. Ebeveynlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler tümevarım analizi yoluyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonunda toplam 13 tema 69 alt tema belirlenmiştir. OSB’li ergen bireylerin ebeveynleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ile ilgili araştırmalardan elde edilen bulguların birbiriyle benzerlik ve tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile de ebeveynlerin OSB’li ergen çocukları için öğretilmesini gerekli gördükleri bağımsız yaşam becerilerinin birbiriyle tutarlık gösterdiği görülmüştür. Bu anlamda ebeveyn görüşmelerinden elde edilen bulgular hem ulusal hem de uluslararası alanyazınla karşılaştırılmıştır. İleri araştırmalarda farklı gelişim dönemlerindeki OSB’li bireylerin ebeveynleri, kardeşleri, öğretmenleri ile farklı gelişim alanlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilebilir.