The Analysis of Relationship between Financialization and Price Stability in the Turkish Economy: 2003-2019 Period


Creative Commons License

Heydarova M., Meçik O.

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.167-184, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the relationship between financialization and price stability in the Turkish economy has been investigated. The relationship between financialization indicators and price index is analyzed with the ARDL boundary test. Variables have been determined based on theoretical information and literature The analysis includes data on price index, capital market capitalization, total securities in bank assets, foreign direct investments, portfolio investments, loans, and deposits for the period 2003-2019. According to the findings, in the long run, the price index negatively affects the sum of securities in bank assets, foreign direct investments, and portfolio investments. There is a positive relationship between deposits and loans. In the short term analysis, there is a negative and significant relationship between capital market capitalization and the price index. Accordingly, financialization affects price stability in the Turkish economy. 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde finansallaşma ve fiyat istikrarı ilişkisi araştırılmıştır. Finansallaşma göstergeleri ile fiyat endeksi arasındaki ilişki ARDL sınır testi ile analiz edilmektedir. Değişkenler teorik bilgiler ve literatürden hareketle belirlenmiştir. Analiz 2003-2019 dönemi fiyat endeksi, sermaye piyasası kapitalizasyonu, banka varlıklarında yer alan menkul değerler toplamı, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, krediler ve mevduatlar verilerini içermektedir. Bulgulara göre, uzun dönemde fiyat endeksi banka varlıklarında yer alan menkul değerler toplamını, doğrudan yabancı yatırımları ve portföy yatırımlarını negatif etkilemektedir. Mevduatlar ve krediler arasında ise pozitif ilişki vardır. Kısa dönem analizinde sermaye piyasası kapitalizasyonu ile fiyat endeksi arasında negatif ve anlamlı ilişki söz konusudur. Buna göre, Türkiye ekonomisinde finansallaşma fiyat istikrarını etkilemektedir.