Akciğer Hidatik Kisti ve Cerrahi Tedavi


Sivrikoz M. C. , Döner E. , Durceylan E., Tulay C. M.

Solunum Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.166-169, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 13 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2011
  • Doi Numarası: 10.5505/solunum.2011.25349
  • Dergi Adı: Solunum Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.166-169

Özet

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde Kasım 2003-Temmuz 2010 tarihleri arasında hidatik kist tanısı ile opere edilen hastaların cerrahi tedavi sonuçları retrospektif olarak tartışıldı.
Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 50 erişkin olgu akciğer hidatik kisti tanısı ile opere edildi. Yirmi altı olgu erkek (%52), 24 olgu (%48) kadındı. Olguların yaş ortalaması 45,8 (20-76) yıldır. Olguların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri, şikâyetleri, klinik bulguları, tanısal ve radyolojik özellikleri, yapılan cerrahi uygulamalar, cerrahi tedavi sonuçları ve cerrahi sonrası izlemleri kayıt altına alınarak değerlendirildi.
Bulgular: Hidatik kist 25 olguda sağ hemitoraksta, 18 olguda sol hemitoraksta, yedi olguda bilateral yerleşimliydi. Kırk dört hastaya kistotomi-kapitonaj (%88), beş hastaya wedge rezeksiyon (%10), bir hastaya pnömonektomi (%2) uygulandı. Hastalara postoperatif iki ay boyunca albendazol tedavisi verildi, iki yıllık takip süresince nüks saptanmadı.
Sonuç: Akciğer kistlerinin primer tedavisi cerrahidir. Hem kistin boşaltılması ve germinatif membranın çıkarılması hem de parankim koruyucu niteliği ile kistotomi-kapitonaj yeterli iyileşme sağlayan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, kistotomi-kapitonaj, akciğer

Aim: In this study, the surgical results of patients operated with the diagnosis of hydatid cyst between November 2003 and July 2010 in our clinic were discussed retrospectively.
Material and method: A total of 50 adult patients were operated with the diagnosis of pulmonary hydatid cyst in our clinic. Twentysix cases (52%) were male, twenty-four cases (48%) were female. The mean age of patients was 45,8 (20-76) years. The demographic charactheristics of patients such as age and gender, symptoms, clinical findings, diagnostic and radiological features, surgical procedures, results of surgical treatments and postoperative followup results were evaluated based on the records.
Results: Twenty-five of hydatid cysts were located in the right hemithorax, 18 of them were located in the left hemithorax and 7 of hydatid cysts were located bilaterally. Cystotomy and capitonnage was performed in 44 (88%) patients, wedge resection was performed in 5 (10%) patients and 1 (2%) patient underwent pneumonectomy. All patients were treated with albendazole postoperatively for two months and there was no recurrence.
Conclusion: Primary treatment of lung hydatid cysts was surgery. The fluid of the cysts can be aspirated, germinative membrane can be removed and parenchyma can be protected with cystotomy-capitonnage method.For this reason, cystotomy capitonnage method provides enough improvement.

Keywords: hydatid cyst, cystotomy-capitonnage, lung