Çocuklarda Ani Kardiyak Arrestin Klinik Özellikleri ve Yönetimi: On Yıllık Tek Kardiyak Merkez Deneyimi


Şişko S. G., Sülü A., Kafalı H. C., Tanrıverdi D. Ç., Kamalı H., Haydin S., ...More

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.238

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuklarda Ani Kardiyak Arrestin Klinik Özellikleri ve Yönetimi: On Yıllık Tek Kardiyak Merkez

Deneyimi

Sezen Gülümser Şişko1, Ayşe Sülü2, Hasan Candaş Kafalı1, Doğan Çağrı Tanrıverdi1, Hacer Kamalı1, Sertaç

Haydin3, Alper Güzeltaş1, Yakup Ergül1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği; Osmangazi Üniversitesi Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Hastanesi, Pediatrik Kalp Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ-AMAÇ: Ani Kardiyak Arrest, çocuklarda çok nadirdir, çeşitli nedenleri vardır. Bu çalışmada, geçirilmiş

Ani Kardiyak Arrest sonrası hastaların değerlendirilmesini, merkezimizde yapılan etiyolojik araştırmaları ve

tedavi yönetimini sunuyoruz.

YÖNTEM: Mart 2010- Aralık 2021 arasında yalnızca hekimler (Acil tıp uzmanı, pediyatri uzmanı, pediyatrik

kardiyolog) tarafından belgelenen Ani Kardiyak Arrest geçirmiş yaşayan 59 hasta belirlendi. Klinik öykü, noninvaziv

ve invaziv tanı testleri ve tedaviler FileMaker® veritabanından kaydedildi.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması±standart deviasyon 9,6±5,5 yıl (2 ay- 21 yaş) olup %55,9’u erkekti

(Tablo1). Ekokardiyografik ve diğer görüntüleme testlerinde Yapısal Kalp Hastalığı (Grup 1) olan 18 hasta

(%30,5) saptandı. 37 hastaya (%62,8) Elektriksel Kalp Hastalığı (Grup 2) tanısı kondu. 4 hastada herhangi bir

neden saptanamadı (Tablo 2). Grup 1’de en sık neden Hipertrofik Kardiyomiyopati (4/18,%22) iken Grup 2’de en

sık neden Uzun QT Sendromu (12/17, %32,4) idi. 46 hastada (%78) kardiyak hastalığın ilk belirtisi geçirilmiş

kardiyak arrestti. Ani Kardiyak Arrest, 14 hastada (%23,7) eforla ortaya çıkarken 38 hastada (%64,7) istirahatte

gelişti. Verilerden elde edinilen bilgilere göre en sık belgelenen kardiyak arrest ritmi Ventriküler Fibrilasyon (n:15,

%25,4) idi. Geçirilmiş kardiyak arrest sonrası hastaların yoğun bakım medyan takip süresi 7 gün (2-46 gün) idi.

10 hastada nörolojik sekel (%16,9) kaldı. 15 hastaya (%25.4) elektrofizyolojik çalışma ve/veya ablasyon yapıldı.

44 (%74,6) hastaya (29 transvenöz, 14 epikardiyal, 1 kardiyak resenkronizasyon tedavisi-defibrilatör (CRT-D))

ICD implantasyonu yapıldı. 15 hastaya ICD implante edilmedi. Bunlardan 7 hasta etkin tedavi (başarılı ablasyon

tedavisi, cerrahi koroner reimplantasyon, kalp pili implantasyonu, sempatektomi) nedeniyle ICD'ye ihtiyaç

duymadı. 4 hasta vefat ettiği için ICD yerleştirilemedi. 4 hasta ve aileleri ICD takılmasını reddetti. Takiplerde 9

hasta (%15.3) öldü.

SONUÇ: Ani Kardiyak Arrest çok çeşitli nedenlere sahiptir ve her yaşta olabilir. Ayrıntılı non-invaziv ve invaziv

testler tanıyı ortaya koymada çok önemlidir. Ani Kardiyak Arrest geçiren hastalarda uygun tedavi ve seçilmiş

hastalarda ikincil koruma amaçlı ICD implantasyonu; hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Ani Kardiyak Arrest, çocuk, kardiyomyopati, uzun QT, ICD