ANALYSIS OF ATATÜRK'S OPENING SPEECH OF THE FIRST EDUCATION CONGRESS OF 1921 FROM EDUCATORS' PERSPECTIVE


Güven A., Kıranlı Güngör S.

6. ULUSLARARASI BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER KONGRESİ, Burdur, Turkey, 24 - 25 November 2022, vol.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

First Education Congress during the years of the independence war (1919-1922) in Ankara on July 1921, when the Eskişehir-Kütahya Wars continued, with the aim of making education a national priority with the efforts of the Minister of Education, Hamdullah Suphi Tanrıöver, after the postponing of the military duties of teachers and students on 25 November 1920, at a time when the war was raging. has been collected. In the first education congress, where the foundations of the Turkish education system were laid, Mustafa Kemal Atatürk gave an important speech on the problems in the education system, the necessity of establishing a national education system free from foreign influences, and the expectations from teachers who will raise the new generation. The route of Turkish education was determined in this important congress, which was held during this period when the War of Independence continued. Considering that the views of Mustafa Kemal Atatürk, who made the opening speech in the studies carried out at the Education Congress, shaped the congress studies, examining Atatürk's opening speech from the eyes of educators will be very useful in terms of understanding the tendencies of the Turkish education system. This congress, which was convened by Atatürk to give direction to national education at a time when the War of Independence continued and the results could not be predicted, is a proof of Atatürk's foresight. After the proclamation of the Republic, with the Law of Unification of Education realized in the field of education, ensuring unity in education and putting minority schools under the control of the Ministry of National Education are innovations carried out in order to get rid of foreign influences in the field of education, and the opening of the Turkish Language Institution and the Turkish History Institution are innovations carried out in order to create a culture suitable for our national and historical character. In order to understand the reforms carried out in the field of education in the Republican period, it will be useful to examine the 1st Education Congress in all its details. In this direction, the aim of the study is to analyze Atatürk's 1921 1st Education Congress opening speech in terms of educators and to evaluate the results. For this purpose, text analysis method, one of the qualitative research methods, was used as a method in the study. The themes obtained through text analysis were coded. The data obtained as a result of the analysis are presented in tables. The most important results obtained as a result of the study are as follows: A national education system should be established, education should become the primary goal, it has been determined that education and educators are the most important issue even in the war environment, and a national education program is an educational reform in terms of our Turkish education history.

 

Keywords: Education Congress, Mustafa Kemal Atatürk, Turkish Education System, Qualitative Research. 

Birinci Maarif Kongresi kurtuluş savaşı yıllarında (1919-1922) savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde Birinci TBMM’nin 25 Kasım 1920 tarihinde öğretmen ve öğrencilerin askerlik vazifelerinin ertelenmesinin ardından Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver’in çalışmalarıyla eğitimin milli bir öncelik haline getirilmesi amacıyla Eskişehir-Kütahya Savaşlarının devam ettiği Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Türk eğitim sisteminin temellerinin atıldığı birinci maarif kongresinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından eğitim sistemindeki sorunların belirtildiği, yabancı etkilerden uzak milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasının gerekliliği ve yeni nesli yetiştirecek öğretmenlerden beklentileri üzerine önemli bir konuşma gerçekleştirilmiştir. Kurtuluş savaşının devam ettiği bu süreçte gerçekleştirilen bu önemli kongrede Türk eğitiminin rotası belirlenmiştir. Maarif kongresinde yürütülen çalışmalarda açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerinin kongre çalışmalarına yön verdiği düşünülürse Atatürk’ün açılış konuşmasının eğitimciler gözüyle incelenmesi Türk eğitim sisteminin yönelimlerinin anlaşılması açısından oldukça faydalı olacaktır. Kurtuluş savaşının devam ettiği ve sonuçlarının kestirilemediği bir dönemde Atatürk tarafından milli eğitime yön vermek amacıyla toplanan bu kongre Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir kanıt niteliğindedir. Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında gerçekleştirilen Tevhid-i Tedrisat kanunuyla eğitim öğretimde birliğin sağlanması ve azınlık okullarının Millî Eğitim Bakanlığının denetimine bağlanması eğitim alanında yabancı etkilerden kurtulma çalışmalarına, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun açılmasıysa milli ve tarihi karakterimize uygun bir kültürün oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen yeniliklerdir. Cumhuriyet döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen inkılapların anlaşılması için 1. Maarif kongresinin tüm ayrıntılarıyla incelenmesi faydalı olacaktır.  Bu doğrultuda çalışmanın amacı Atatürk’ün 1921 1. Maarif kongresi açılış konuşmasını eğitimciler açısından analiz etmek ve sonuçları değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden metin analizi yöntemi kullanılmıştır. Metin analizi ile elde edilen temalar kodlanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler tablolarla sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen en önemli sonuçlar şunlardır: Milli bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekmektedir, eğitim öncelikli amaç haline gelmelidir, eğitimin ve eğitimcilerin savaş ortamında dahi en önemli konu olduğu, milli bir eğitim programının Türk eğitim tarihimiz açısından bir eğitim reformu olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Maarif Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Eğitim Sistemi, Nitel Araştırma