Kanserli Çocuklarda Tedavi Sonrası Aşılama Deneyimi


Creative Commons License

Eren S. E. , Töret E. , Özdemir Z. C. , Dinleyici M. , Bör Ö.

Türk Pediatri Kurumu 2020 Buluşması, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2020, ss.123

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.123

Özet

Deneyim ve hedefler: Retrospektif olarak planlanan çalışmada; 0-18 yaş arası akut lenfoblastik lösemi tanısı alan hastalarda tanı anında ve kemoterapi protokolü tamamlandıktan 6 ay sonra bakılan Hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak serolojilerinin karşılaştırılması ve aşı ile önlenebilen hastalıklara karşı koruyucu bağışıklık kaybının araştırılması amaçlanmıştır.

Metotlar: Çalışmamıza, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında takip edilen akut lenfoblastik lösemi tanısı konulan ve ALL-IC BFM 2009 Protokolüne uygun tedavi alan 46 çocuk dahil edildi. Hastane kayıtları incelenerek hastaların tanı yaşı, risk grubu, cinsiyet dağılımı, tanı anındaki lökosit sayısı, hepatosplenomegali varlığı, tanı anındaki ve tedavi tamamlandıktan 6 ay sonra bakılan AntiHAV IgG, AntiHbS, Anti Rubella IgG, Suçiçeği IgG, Kızamık IgG, Kabakulak IgG değerlerine bakıldı.

Sonuçlar: Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan hastaların 29’u (%63) kız, 17’si (%37) erkekti. Tanı yaşı ortalaması 6.10±4.51 idi. Hastaların 13 tanesi (%28.3) standart risk grubu, 29’u (%63.0) orta risk grubu, 2’si (%4.3) yüksek risk grubundaydı. 36 hastada (%78.3) tanı anında hepatosplenomegali mevcuttu, tanı anındaki lökosit sayısı 13632±17393 idi. Tanı sırasında hepatit B için aşı koruyuculuğu olan hastaların oranı %76.9, hepatit A için %60.9, rubella için %97.8, kızamık için %76.1, suçiçeği için %54.3, kabakulak için %65.2 idi. Tanı sırasında aşı ile koruyuculuğu olan hastaların sırası ile %68.8, %67.9, %22.2, %45.7, %16, %20’si hepatit B, hepatit A, rubella, kızamık, suçiçeği, kabakulak için aşı koruyuculuklarını kaybetti.

Kararlar: Kemoterapi protokolü tamamlandıktan sonra hepatit B, hepatit A, rubella ve kızamık için aşı koruyuculuğu anlamlı olarak kaybedilmiştir. Aşı ile önlenebilen bu hastalıklara karşı koruyucu bağışıklık kaybının yaş, cinsiyet ve risk grubu ile etkilenmediği görülmüştür. Sonuçta kemoterapi etkisi ile aşı koruyuculuğu kaybedilme oranı yüksek olup, tedavi protokolü tamamlandıktan sonra hastalar taranarak yeniden aşılama programına dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aşı koruyuculuğu, akut lenfoblastik lösemi