A REVIEW OF POSTGRADUATE STUDIES ON SPECIFIC LEARNING DISABILITIES IN EARLY CHILDHOOD IN TURKEY


Creative Commons License

ILIMAN E.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.1, pp.381-400, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1035434
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.381-400
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to review the postgraduate dissertations on specific learning disabilities in early childhood in Turkey. For this purpose, the studies meeting the determined criteria were examined with the document analysis method. In the analysis of the data obtained as a result of this examination, the descriptive analysis method was used.The studies were examined according to the variables; purpose, field of study, demographic characteristics of the participants, research method-pattern, distribution of studies according to years, research type, department and findings. YÖK Thesis Center and Google Scholar databases were searched and 692 dissertations were reached by scanning with the keywords "learning disability", "specific learning disability", "learning disability", "reading disability", "reading disability", "writing disability", "writing disability", "mathematics difficulty", "mathematics disorder", "dyslexia", "dysgraphia" and "dyscalculia". 56 dissertations that met the early childhood age criteria were examined. As a result of the examination; in recent years, it is seen that the number of studies in this field has increased gradually. Although the studies are generally concentrated in the field of education, it is seen that the studies are carried out in a wide range of different disciplines. In addition, in the theses examined, it is seen that specific learning difficulties are usually diagnosed in primary school period. There is a need for studies to be carried out in the pre-school period in order to recognize the importance of the early intervention, which is very important for specific learning disabilities, and to reveal the symptoms of specific learning disabilities in early childhood. In order to develop the literature on early childhood learning disability in Turkey, it is necessary to increase the number of scientific researches in this field especially interdisciplinary studies.
Bu araştırmada Türkiye’de erken çocukluk döneminde özel öğrenme güçlüğüyle ilgili yapılan lisansüstü tezlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla belirlenen ölçütleri karşılayan çalışmalar doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar; amaç, çalışma alanı, katılımcıların demografik özellikleri, araştırma yöntemi-deseni, araştırmaların yıllara göre dağılımı, araştırma türü, gerçekleştirildiği anabilim dalı ve bulgular değişkenlerine göre incelenmiştir. YÖK Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında “öğrenme güçlüğü”, “özel öğrenme güçlüğü”, “öğrenme bozukluğu”, “okuma güçlüğü”, “okuma bozukluğu”, “yazma güçlüğü”, “yazma bozukluğu”, “matematik güçlüğü”, “matematik bozukluğu”, “disleksi”, “disgrafi” ve “diskalkuli” anahtar kelimeleriyle tarama yapılarak 692 teze ulaşılmıştır. Erken çocukluk dönemi yaş ölçütünü karşılayan 56 tez incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların sayısının giderek arttığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar genellikle eğitim alanında yoğunlaşsa da, çalışmaların farklı bilim dallarında, geniş bir yelpazede yapıldığı görülmektedir. Ayrıca incelenen tezlerde, özel öğrenme güçlüğünün genellikle ilkokul döneminde tanılandığı görülmektedir. Özel öğrenme güçlüğü için çok önemli olan erken müdahalenin öneminin farkına varılabilmesi için ve erken çocukluk dönemi özel öğrenme güçlüğü belirtilerinin ortaya konabilmesi için okul öncesi dönemde yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de erken çocukluk dönemi özel öğrenme güçlüğü ile ilgili alanyazının gelişmesi için disiplinlerarası çalışmalar başta olmak üzere bu alanda yapılan bilimsel araştırmalarının sayısının artması gerekmektedir.