ÇOCUKLARDA OBEZİTE İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİ ÖNGÖRMEDE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KILIÇ YILDIRIM G., ÇELİK A. T., KIREL B.

22. Pediatri Günleri 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 25 March 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÇOCUKLARDA OBEZİTE İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİ ÖNGÖRMEDE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GONCA KILIÇ YILDIRIM1 , ALİ TUGAY ÇELİK2 , BİRGÜL KİREL3 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, ÇOCUK METABOLİZMA VE BESLENME BİLİM DALI 2 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 3 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, ÇOUK ENDOKRİNOLOJİSİ BİLİM DALI Amaç: Çocukluk çağı yağlı karaciğer hastalığı (YKH) obezite insidansındaki dramatik artışa bağlı olarak önemli bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde, YKH risk faktörlerine etki eden faktörler açısından çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada, obez çocuklarda YKH riskini öngörmede etki eden parametrelerin rolünü değerlendirmek amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmaya 12.19 ± 2.88 yaşlarında 91 obez çocuk (48 erkek, 43 kadın) dahil edildi. Vücut ağırlığı (VA), boy, sol kol orta çevresi (SKOÇ), triseps deri kıvrım kalınlığı (TDKK), bel (BÇ) ve kalça çevresi (KÇ) ölçüldü. Vücut kitle indeksi (VKİ), bel-kalça oranı (BÇ/KÇ) ve bel çevresi-boy oranı (BÇ/boy) hesaplandı. Obezite, yaş ve cinsiyet için VKİ 95. persentil ve üzeri olarak tanımlandı. YKH, ultrasonografi kullanılarak teşhis edildi. Bulgular: YKH, obez çocukların %49.5’inde mevcuttu. YKH’si olan obez çocuklarda, YKH olmayan obez çocuklara göre VA, boy, VKİ, TDKK, TDKK-SDS, BÇ ve KÇ ölçümleri anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). Lojistik regresyon analizinde YKH için HOMA-IR skoru, TDKK ve cinsiyet bağımsız değişkenler olarak saptandı [sırasıyla (p=0.001, B:1.927,%95 CI 1.323-2.807), (p=0.010, B:1.090, %95 CI 1.1021-1.163), (p=0.008, B:0.215,%95 CI 0.070-0.666)] . Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre HOMA-IR, YKH ‘nin gelişimi ve ilerlemesinde rol oynayan en önemli faktör olarak tespit edilmiştir. Erkek cinsiyet steatoz için bir risk faktörüdür. VKİ ve BÇ, en yaygın olarak kullanılan ölçümler olsa da TDKK da çocuklarda obeziteye bağlı YKH ‘nin varlığını tespit etmede basit ve kolay bir gösterge olabilir.