EXERCISE AND CHILD DEVELOPMENT


Creative Commons License

Atalay E. (Editor)

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Turkiye Klinikleri Sports Medicine - Special Topics
EXERCISE AND CHILD DEVELOPMENT
Dear Fellow Academics,
In this book called "Exercise and Child Development", we aimed to present the impor-
tant role of exercise in the growth and development of children, and the assessment and
management of risks that may occur with children's participation in sports activities,
with the approaches of our experts in different branches.
In the sections of this book, our experts from different disciplines present respectively the
effects of physical activity and exercise on the development of motoric features, psy-
chosocial development and bone development in children from their own perspectives.
Valuable information has been written about the importance of childhood sports injuries
and the management of some important injuries in the emergency department. Sudden
cardiac deaths, which we see more frequently in children and young people, and cardiac
evaluations before participation in sports for the prevention of these deaths are pre-
sented in detail by our authors. In addition, the issue of the participation of children
with congenital heart diseases in sports, which we have difficulty in making a decision
as health professionals, has been evaluated in a very simple and clear way. The effect
of exercise on obesity that we see frequently due to the development of technology with
nutritional disorders and on diabetes one of the most important chronic diseases of child-
hood are discussed in detail with the effects of childhood exercise on adult health. At
lastly, nutrition and ergogenic supports, which are an important issue for young ath-
letes and their families, are presented to us in a simple and easy way.
I would like to express my endless thanks to all our valuable authors and the team of
Türkiye Klinikleri who devotedly contributed to the preparation of this resource. I hope
that this book will contribute to young athletes and experts working in the field.
Yours truly.
Dr. Erdem ATALAY
Editor

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği - Özel Konular
EGZERSİZ VE ÇOCUK GELİŞİMİ
Değerli Bilim İnsanları,
‘Egzersiz ve Çocuk Gelişimi’’ isimli bu kitabımızda, egzersizin çocukların büyüme ve ge-
lişimindeki önemli rolünü ve çocuklarda sportif aktivitelere katılımla oluşabilecek risk-
lerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi gibi konuları, farklı branşlardaki uzmanlarımızın
yaklaşımlarıyla sunmayı hedefledik.
Bu kitabımızın bölümlerinde sırasıyla, fiziksel aktivite ve egzersizin çocuklarda motorik
özelliklerin gelişimine, psikososyal gelişime ve kemik gelişimi üzerine etkilerini, farklı
disiplinlerden uzmanlarımız kendi bakış ılarından bizlere sunuyorlar. Çocukluk çağı
spor yaralanmalarının önemi ve bazı önemli yaralanmaların acil serviste yönetimi ko-
nusunda değerli bilgiler kaleme alınmıştır. Çocuk ve gençlerde giderek daha sık gördü-
ğümüz ani kardiyak ölümler ve bu ölümlerin önlenmesine yönelik olarak spora katılım
öncesi kardiyak değerlendirmeler ayrıntılı olarak yazarlarımızca sunulmuştur. Ayrıca
sağlık profesyoneli olarak karar vermekte zorlandığımız, kalp hastalığı olan çocukların
spora katılımı konusu, oldukça sade ve açık bir şekilde değerlendirilmiştir. Teknolojinin
gelişmesi ve beslenme bozukluklarına bağlı olarak sık gördüğümüz obezite ile çocukluk
çağı önemli kronik hastalıklarından biri olan diyabete egzersizin etkisi ve çocukluk ça-
ğında yapılan egzersizin erişkin sağlığına etkileri konuları ayrıntılı bir şekilde ele alın-
mıştır. Son olarak, genç yaştaki sporcular ve aileleri için önemli bir konu olan beslenme
ve ergojenik destekler, anlaşılır ve kolay bir şekilde bizlere sunulmuştur.
Bu kaynağın hazırlanmasında özveriyle katkı sağlayan tüm değerli yazarlarımıza ve
Türkiye Klinikleri ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hazırlanan bu kitabın, genç
sporculara ve alanda çalışan uzmanlara katkı sağlamasını dilerim.
Saygılarımla.
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ATALAY
Editör