INVESTIGATING SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ LEARNING STYLES ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES


Creative Commons License

Tezel Ö.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.43, pp.1-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.9761/jasss3190
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin, Kolb Öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek; öğrenme stilleri ve öğrenme biçimleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, fen bilimleri dersi başarı notu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Eskişehir İli Çifteler İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç ortaokulda öğrenim gören altı, yedi ve sekizinci sınıfa kayıtlı toplam 534 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Aşkar vd. (1993)’nin Türkçeye çevirdiği Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır. Envanter, 4 seçenekli 12 maddeden oluşmuştur. ÖSE’deki 12 maddenin her birinde dört ifade bulunmaktadır. Bu dört ifadenin her biri −öğrenme stillerinin alt boyutu olan− öğrenme biçimini temsil etmektedir. Araştırmada verilerinin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayarda SPSS 15.0 paket programı kullanılarak; frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Pearson ki-kare bağımsızlık testi ve tek yönlü varyans analiz (ANOVA) teknikleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin en çok “Özümseyen”, en az ise “Değiştiren” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri, sınıf ve başarı düzeyine göre farklılaşma göstermektedir. Öğrencilerin öğrenme biçim ve bileşenleri, cinsiyet, sınıf ve başarı durumuna göre farklılaşmaktadır. Kız ve erkek öğrenciler en fazla Özümseyen ve Ayrıştıran; en az Yerleştiren ve Değiştiren öğrenme stillerine sahiptirler. Öğrencilerin YG (Yansıtıcı Gözlem) ve SK (Soyut Kavramsallaştırma) puan ortalamaları bakımından cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma oluşmazken; SY (Somut Yaşantı) ve AY (Aktif Yaşantı) puan ortalamaları bakımından cinsiyete göre anlamlı farklılaşma görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme biçimi ve bileşenleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşma göstermektedir (p<0,05). Öğrencilerin öğrenme stillerinin sınıf düzeyine göre dağılımlarına bakıldığında; altıncı ve sekizinci sınıf öğrencilerinin en çok Özümseyen, yedinci sınıf öğrencilerinin en çok Ayrıştıran ve her sınıf düzeyindeki öğrencilerin ise en az Değiştiren ve Yerleştiren öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. 2 Özden TEZEL Araştırmada, öğrencilerin fen bilimleri dersi başarı notu ile öğrenme biçimi ve bileşenleri arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Başarı düzeyi arttıkça, öğrencilerin bilgiyi “düşünerek” algıladıkları ve “yaparak” işledikleri söylenebilir. Başka bir deyişle, zihinsel yeterliliklerini daha fazla kullanan ve kendisi için ihtiyaç duyduğu durumları analiz edebilen öğrencilerin başarıyı yakaladığı açıktır. Araştırmada, öğrencilerin fen bilimleri dersi başarı notu ile öğrenme stilleri arasında da anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Araştırmada başarı düzeyi en yüksek olan öğrencilerin; tümevarım yöntemi, mantıklı ve analitik düşünme, soyut kavramlar ve fikirlerle ilgilenmekten hoşlanan “Özümseyen” öğrenme stiline sahip olan bireyler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şu halde; bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerine odaklanan ve kavramsal modelleri yaratma özelliklerine sahip olan öğrencilerin, daha fazla başarıyı yakalayabileceği söylenebilir.