Micro-resistance Strategies of Teachers


Creative Commons License

Şentürk İ., Çetin M. F., Zengin E., Kurtuluş Ç., Demir Öztürk S.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.22-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.22-50
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: The conceptual framework of the research was established by including definitions and explanatory information for the concepts of subject, power and resistance. It is the determination of the resistance strategies developed by teachers in educational institutions affiliated to the Ministry of National Education (MEB) for the relations of domination and the situations they encounter as subjects, using the paradigms of Foucault and Scott. Within the framework of this purpose, the research questions were determined as follows: As the resistance strategy of the teachers: 1. What are the opinions of the “infringement"? 2. What are their views on resistance, escape and game performance to new generation technologies and applications? 3. What are their opinions about acting / self regulation? “What are their views on secret scenarios? The study was carried out with phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. In this research, the study group was determined with the purposeful sample; it consists of 21 teachers working at secondary and high school levels in public schools in the city center of Eskişehir. The data of the study was collected with a semi-structured interview form developed by the researchers and finalized with expert opinions. When the research results are evaluated in general; It is seen that teachers use especially infringements, fake conformity, acting, self-regulation, secret scenarios as individual resistance strategies. Keywords: Resistance strategies, power, fake conformity,acting,self-regulation, secret scenarios

ÖZ: Araştırmanın kavramsal çerçevesi özne, iktidar, direniş kavramlarına yönelik tanımlamalar ve açımlayıcı bilgilere yer verilerek kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlerin tahakküm ilişkilerine ve özne olarak karşılaştıkları durumlara yönelik geliştirdikleri direniş stratejilerinin, Foucault ve Scott’un paradigmalarından yararlanılarak saptanmasıdır. Bu amaç çerçevesinde araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: Öğretmenlerin direniş stratejisi olarak: 1. “İhlale” ilişkin görüşleri nelerdir? 2. Yeni nesil teknolojilere ve uygulamalara direniş, kaçma ve oyun performansına ilişkin görüşleri nelerdir? 3. Sahte uygunluk/sahte uyum gösterme ile ilgili görüşleri nelerdir?4. “Gizli senaryolara ilişkin görüşleri nelerdir? Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseniyle gerçekleşmiştir. Araştırmada çalışma grubunu amaçlı örneklem ile belirlenen; Eskişehir il merkezindeki devlet okullarında ortaokul ve lise düzeyinde görev yapmakta olan, amaçlı örneklem ile seçilen 21 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma tekniklerinden, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri ile son hali verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; öğretmenlerin ihlal başta olmak üzere, sahte uyum, rol yapma, öz denetim, gizli senaryoları bireysel direniş stratejileri olarak kullandıkları görülmektedir. Anahtar sözcükler: Direniş, iktidar, özne, gizli senaryolar, uyum, kaçma, kaçınma, sahte uyum