Kronik Bel Ağrısında Hasta Memnuniyeti: Farmakolojik Tedavi, Fizik Tedavi ve Nöral Terapi Karşılaştırması


Creative Commons License

Ortanca B.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.238-243, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, 1- hem farmakolojik tedavi ve non-farmakolojik tedavi alan, ayrıca non-farmakolojik tedavi olarak fizik tedavi ve nöral terapi alan kronik bel ağrılı hastaların hasta memnuniyeti ve ağrı değişimi düzeylerini kıyaslamak, 2- hem de hangi demografik faktörlerin hasta memnuniyeti ile daha ilişkili olduğunu incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya kronik bel ağrısı olan toplam 109 hasta kabul edilmiştir. Hastalar 2 gruba ayrılmıştır: farmakolojik tedavi grubunu steroid olmayan antiinflamatuar ve kas gevşetici ilaç tedavisi alan 49 hasta, farmakolojik olmayan tedavi grubunu da 60 hasta oluşturmuştur (fizik tedavi uygulanan 25 hasta ve nöral terapi uygulanan 35 hasta). Hastaların demografik verileri, hasta tatmin memnuniyeti (5 soru ile) hastaların hangi tedavi yöntemi aldığını bilmeyen bir klinisyen tarafından telefon görüşmesi ile kaydedilmiştir. Bulgular Yaş, cinsiyet, kronik hastalık varlığı, çalışma durumu, eğitim durumu ve hasta memnuniyeti arasında bir ilişki saptanmamıştır. Farmakolojik olmayan tedavi alan hastaların, tüm hasta memnuniyeti verileri farmakolojik tedavi alan hastalara göre istatistiksel olarak belirgin olarak daha iyi bulunmuştur (p<0,001). Farmakolojik olmayan tedavi alan hastalar incelendiğinde; ağrı azalma yüzdesi (p<0,001), bu tedaviyi yeniden deneme isteği (p<0,001) ve hasta memnuniyet skoru (p=0,001) nöral tedavi uygulanan hastalarda daha yüksek saptanmıştır. Sonuç Kronik bel ağrılı hastalarda hem fizik tedavi, hem de nöral tedavi yöntemi, farmakolojik tedaviye göre belirgin fazla bir hasta memnuniyeti sağlamaktadır, ayrıca ağrı azalması hem nöral terapi hem de fizik tedavi grubunda belirgin düzeyde fazla saptanmıştır. Bu çalışmada, en fazla hasta memnuniyeti ve ağrıda azalma sağlayan yöntem nöral terapi olarak bulunmuştur. Nöral terapinin ağrı ve hasta memnuniyeti üzerine etkisi göz önüne alındığında, fizik tedavi yöntemlerine iyi bir alternatif oluşturabilir.