Relationship between Education and Economic Growth in Turkey: 1923-2011 (A Quantitative Approach)


Creative Commons License

Çalışkan Ş., Karabacak M., Meçik O.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.21, pp.29-48, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 21
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-48
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

The relationship between education and economic growth is one of the most attractive subjects in economic literature. Displaying the quantitative effects of education on economic growth plays a role in promoting the allocation of a larger portion of scarce resources to education in the development process. The aim of this study is to investigate effects of education on economic growth in Turkish economy in the period of 1923-2011. As a result of econometric analysis it has been found that developments in education have positive effects on economic growth. According to the findings of the model which includes student numbers at different levels of education as education variables, increase in the number of students enrolled at high schools and higher education institutions leads to significant and positive effects on economic growth. Each 1% increase in high school students in Turkey means 0.2% increase in GDP and each 1% increase in higher education leads to 0.3% increase in GDP. Estimations present that allocating more resources in education, especially higher education, will generate significant contributions in economic development process

Eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, iktisat literatüründe yoğun ilgi çeken uygulamalı çalışmalar arasında yer almaktadır. Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin kantitatif olarak ortaya konulması, kıt kaynakların daha büyük bir kısmının kalkınma sürecinde eğitime tahsis edilmesini teşvik eden bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; 1923-2011 dönemi için Türkiye ekonomisinde eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Yapılan ekonometrik analizde; Türkiye’de eğitimdeki gelişmelerin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Eğitim değişkenleri olarak, eğitim seviyelerindeki öğrenci sayılarının dâhil edildiği modelin sonuçlarına göre; lise ve yükseköğretim düzeyindeki öğrenci sayılarının artması, büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif etkilere yol açmaktadır. Türkiye’de lise seviyesindeki öğrenci sayısındaki her %1’lik artışın GSYH’yi yaklaşık %0,2, yükseköğretim seviyesindeki %1’lik artışın ise GSYH’yi yaklaşık %0,3 artırdığı belirlenmiştir. Tahmin bulguları, Türkiye’de eğitime, özellikle de yükseköğretime daha fazla kaynak tahsis edilmesinin ekonomik gelişme sürecinde önemli katkılar sağlayacağını ortaya koymuştur.