Professional Frustration Scale (PFC): Scale Development Study


Creative Commons License

TUTAR H., AY G., ŞAHİN N.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.1317-1335, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – Intimidation is an emotional state that can occur in the initial stage of burnout syndrome, as an emotion that employees feel negatively towards their work. The main purpose of this research is to develop the " Professional Frustration Scale," which can be used to determine the professional frustration of employees, especially in the later stages of their careers. Design/methodology/approach – In order to develop the scale, data were collected from four different research groups. In the scale development process, a process consisting of the creation of the item pool, simplification of the items by conducting a pilot study, test and retest analysis, and exploratory and confirmatory structure analysis was followed. Cronbach Alpha, rho_A, and integrated reliability (CR) values were calculated for the reliability analysis of the scale. Convergent validity and discriminant validity values were calculated for the validity of the scale. For criterion-related validity analysis, a structural equation model was created by using the turnover intention scale. Results – The data obtained from the research group consisting of private sector employees revealed that the scale has a three-dimensional structure. In the item validation process, confirmatory factor analysis was performed with the data obtained from the second research group. For criterion-dependent validity, a research model was developed by using the dimensions of the scale and the turnover intention variables. It was concluded that professional frustration predicted intention to turnover, and criterion-dependent validity was achieved. Professional frustration scale; It was named as “Cooling towards Work (13 items)”, “Work-Private Life Mismatch (5 items)” and “Loss of Motivation in Work (4 items)”. Discussion – Analysis findings It can be argued that the “Professional Frustration” Scale is a valid, reliable, functional check used to measure the perceptions of professional frustration of all employees, including public and private organization employees.
Amaç – Yılgınlık, çalışanların işlerine karşı olumsuz olarak hissettikleri bir duygu olarak, tükenmişlik sendromunun başlangıç aşamasında ortaya çıkabilen bir duygu durumudur. Bu araştırmanın temel amacı çalışanların özellikle kariyer yaşamlarının ileri aşamasında ortaya çıkan mesleki yılgınlıklarının tespit edilmesinde kullanılabilecek “Mesleki Yılgınlık Ölçeği”nin geliştirilmesidir. Yöntem – Ölçeğin geliştirilmesi amacıyla veriler dört farklı araştırma grubundan toplanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde madde havuzunun oluşturulması, pilot çalışma yapılarak maddelerin sadeleştirilmesi, test ve tekrar test analizi, keşfedici ve doğrulayıcı yapı analizi aşamalarından oluşan bir süreç izlenmiştir. Ölçeğin güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha, rho_A ve bütünleşik güvenilirlik (CR) değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerliği için yakınsak (uyum) ve ıraksak (ayrım) geçerlilik değerleri hesaplanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlik analizi için işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılarak yapısal eşitlik modeli (Smart PLS-SEM) oluşturulmuştur. Bulgular – Özel sektör çalışanlarından oluşan araştırma grubundan elde edilen verilerle ölçeğin üç boyutlu yapıda olduğu keşfedilmiştir. Madde doğrulama sürecinde ikinci araştırma grubundan elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçüt bağımlı geçerlik için ölçeğe ait boyutlar ve işten ayrılma niyeti değişkenleri kullanılarak araştırma modeli geliştirilmiştir. Mesleki yılgınlığın işten ayrılma niyetini yordadığı ve ölçüt bağımlı geçerliğin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki Yılgınlık Ölçeği; “İşe Karşı Soğuma (13 madde)”, “İş-Özel Yaşam Uyumsuzluğu (5 madde)” ve “İşe Karşı Motivasyon Kaybı (4 madde)” olarak adlandırılmıştır. Tartışma – Analiz bulguları Mesleki Yılgınlık Ölçeğinin geçerli, güvenilir, kamu ve özel örgüt çalışanları olmak üzere tüm çalışanların mesleki yılgınlık algılarını ölçmeye yarayan işlevsel bir ölçek olduğu ileri sürülebilir.