Steril piyürinin farklı bir nedeni: Crohn hastalığı komplikasyonu olarak mesane komşuluğunda abse


Altıparmak G., Barış Z., Aydemir Y.

18. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2022, pp.265

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.265
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Steril Piyürinin Farklı Bir Nedeni: Crohn Hastalığı Komplikasyonu Olarak Mesane Komşuluğunda Abse 1Gökçe Altıparmak, 1Zeren Barış, 1Yusuf Aydemir 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gökçe ALTIPARMAK, Zeren BARIŞ, Yusuf AYDEMİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Eskişehir Giriş: Crohn Hastalığı tüm gastrointestinal sistemi transmural ve segmental olarak tutabilen kronik, inflamatuvar, multisistemik bir hastalıktır. İlk başvuruda %70 oranında terminal ileum tutulumu görülür. Enteroenterik, enterokolik, enterovezikal fistüller görülebilir. Tanısı öykü, fizik muayene, laboratuvar bulguları ve endoskopik bulgularla konur. Olgu: 16 yaş kız hasta; 7-8 aydır karın ağrısı, ishal, kilo kaybı şikayetiyle özel merkeze başvurmuş, muayenesinde perianal apse saptanarak drene edilmiş, kolonoskopisinde terminal ileumun tamamı ödemli ve mukozada lineer ülserler izlenmiş, terminal ileum histopatolojisi ‘’orta derecede aktif transmukozal inflamasyon, ülserasyon mevcut olup villöz yapı yer yer bozulmuştur, fokal antral metaplazi, minimal mukozal eozinofili görüldü.’’ şeklinde değerlendirilmiş, Crohn Hastalığı ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilmiş. Başvurusunda karın ağrısı, kusması ve sağ alt kadran hassasiyeti olan hasta obstrüksiyon bulguları açısından değerlendirildi. BT’de terminal ileum duvarının 10cmlik segment boyunca ödemli ve daralmış olduğu, komşuluğunda abse ile uyumlu 1,8cm çapında lezyon olduğu belirtilmesi üzerine metranidazol tedavisi verildi. Parsiyel obstrüksiyon olarak değerlendirildi. Fistülizan Crohn Hastalığı olması nedeniyle infliksimab başlandı. İzleminde muayenesinde defansı olması nedeniyle çekilen abdomen BT’de benzer alanda 6,5x3,5cm yumuşak doku komponenti olan abse ile uyumlu görünüm nedeniyle opere edildi. Omentum, over, tuba ve kolonda yapışıklıkların olduğu ve sorunsuzca açıldığı, ileumdaki darlığın tomografide belirtildiği kadar şiddetli olmadığı, obstrüksiyon bulgularının yapışıklıklara bağlı geliştiğinin düşünüldüğü öğrenildi. İnfliksimab tedavisine devam edildi. Hastanın izleminde dizürisinin olması üzerine yapılan idrar tetkikinde piyüri saptandı. İdrar kültüründe üreme saptanmadı, ppD ve quantiferon testi negatif bulundu. Enterovezikal fistül açısından çekilen kontrol MR’da terminal ileumdaki dar segmentin ve prestenotik dilatasyonun aynı şekilde devam ettiği, 5x3cm boyutlarda abseyle uyumlu koleksiyonun mesane kubbesi ile komşuluğu olduğu, fistül gelişmediği öğrenildi. Crohn cerrahisi açısından deneyimli bir merkeze yönlendirildi. Cerrahi ve medikal tedavi sonrası hastanın piyüri şikayetlerinin gerilediği görüldü. Sonuç: Fistül oluşumu Crohn Hastalığı’nın spesifik komplikasyonlarındandır. Crohn Hastalığı tanısı almış olup; steril piyüri saptanan hastalarda mesane komşuluğunda abse veya enterovezikal fistül olasılığı akla getirilmelidir