SHAKESPEARE'İN "FIRTINA" ESERİNDE SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA "BEN/BİZ" VE "ÖTEKİ"


BÖLÜKMEŞE E., Erçin M.

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.37, pp.217-226, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, Shakespeare’s The Tempest will be examined with the method of sociological analysis and an imagology study will be revealed. The formation of an images is transformational, like the social structure affects it. The colonial period changed the social and cultural structure of societies. This stuation has directed the perception of societies and created the image of the ‘other’. Therefore, within the scope of colonial activities, the concept of the other will be explained, and how two different cultures are perceived will be revealed. The main basis of this study is to find the main reasons fort he birth of image and to explain the transformation process of the image. In this respect, the context in which the author handles the ‘other’ determines the method of the image study. Therefore, the period of the work and the author is importnt for examining the context. In article, how it is perceived‘the other’ with Prospero, perception of ‘the other’ with Caliban will try to put forward. In order to explain the research better, colonial activities and the period that initiated theese activities will be briefly mentioned. The purpose of this article is to do an applied imagology study. With this article, it is aimed to recognize a different culture and a different period. Therefore, information about image and imagology will be presented, the life of the author will also be mentioned. In this way, it will be revealed how the concept of the other is reflected in the work called The Tempest.

Bu çalışmada, Shakespeare’in Fırtına adlı eseri, sosyolojik inceleme yöntemiyle incelenecek ve bir imgebilim çalışması ortaya konulacaktır. 

Bir imgenin oluşumu, ona etki eden toplumsal yapının canlılığı ile paralellik gösterir. Sömürge dönemi, toplumların sosyal ve kültürel 

yapısında dönüşümlere sebep olmuştur. Bu durum toplumların algısını yönlendirmiş ve ‘öteki’ imgesini yaratmıştır. Bu nedenle sömürgecilik 

faaliyetleri kapsamında öteki kavramı üzerinden iki farklı kültürün algılanış biçimleri karşılaştırılacaktır. Çalışmanın temel dayanağı, imgenin 

doğuşundaki temel sebeplere inmek ve imgenin dönüşüm sürecine ışık tutmaktır. Bu hususta yazarın ‘öteki’ni nasıl bir bağlamda ele aldığı 

imge çalışmasının yöntemini belirlemektedir. Bu nedenle eserin ve yazarın içinde bulunduğu dönem, bağlamın incelenmesinde göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çalışmada, Prospero ile ‘öteki’ne bakış, Caliban ile ‘öteki’nin bakışı ortaya konulmaya çalışılacak ve sömürgecilik 

faaliyetlerinin öteki imgesinin ortaya çıkışındaki etkisi üzerinde durulacaktır. Araştırmanın daha iyi açıklanabilmesi açısından, sömürgecilik 

faaliyetleri ve onları hazırlayan döneme kısaca değinilecektir. Bu çalışmada amaç, uygulamalı bir imgebilim çalışması aracılığıyla farklı bir 

dönemin ve farklı bir kültürün ötekiyi nasıl algıladığı ve ötekinin edebiyat aracılığıyla nasıl aktarıldığını göstermektir. Bundan ötürü, imge ve 

imgebilim kavramları açıklanacak, Shakespeare’in hayatına ve dönem İngilteresine değinilecek ve bu sayede, öteki kavramının Fırtına adlı 

eserde nasıl ve ne şekilde aktarıldığı ortaya konulacaktır.