SEVENTH JUDICIAL PACKAGE AND DEBT ENFORCEMENT LAW: ANALYSIS AND CONCLUSIONS


TORAMAN B., HASIRCI H.

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.19, no.54, pp.3-52, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 54
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3-52
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Code No. 7445, entitled “Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Code (İİK) and Certain Code” colloquially referred to as the Seventh (7th) Judicial Package, was approved by the Grand Nation- al Assembly of Turkey on 28 March 2023 and subsequently published in the Official Gazette (32154/5 April 2023). This "omnibus" legislation contains various provisions, including amendments to commercial juris- diction, attorneys' law, mediation, and the fight against drug addiction. Of particular interest to our field is the examination of Code No. 7445 regarding the amendments and innovations introduced or abandoned in relation to enforcement law and mediation procedures. Notably, the ini- tial draft proposal presented earlier this year included provisions that aimed to standardize the timeframes both for enforcement and criminal proceedings. However, these provisions were eliminated from the text during the submission of the proposal to the Justice Commission and were not enacted. Nonetheless, this study is significant in its analysis of issues related to timeframes -despite its omission from the Law's text-, then the necessity of court rulings in determining residency status, modi- fications to the rules of non-seizure, the liquidation of movable assets under trusteeship, and current advancements regarding mandatory me- diation as a prerequisite for litigation in enforcement procedures.
7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) ile Bazı Kanunlarda Deği- şiklik Yapılmasına Dair Kanun veya kamuoyunda daha yaygın kullanı- lan Yedinci (7.) Yargı Paketi içeriğini meydana getiren hükümler 28 Mart 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve Resmî Gazete’de (S. 32154, T. 5 Nisan 2023) yayımlanmıştır. Bu “tor- ba” metin İİK’na ilişkin bazı düzenlemeler ile başlamakta; bununla bir- likte bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere, ticari yargıdan avukatlık hukukuna ve arabuluculuğa kadar farklı konularda çeşitli değişiklikleri içermektedir. Alanımız açısından 7445 sayılı Kanun, takip hukuku ve arabuluculuk yolu hakkında getirilen ve getirilmesinden vazgeçilen de- ğişiklikler ile yenilikler bakımından incelemeye değerdir. Nitekim kanun koyucu bu yılın başlarında paylaşılan ilk Teklif Taslağı’nda sürelerin yeknesaklaştırılmasını amaçlayan düzenlemelere yer vermiş; ne var ki bunlar Teklif’in Adalet Komisyonu’na sevki sırasında metinden çıkar- tılmış ve kanunlaşmamıştır. Ne olursa olsun bu çalışmada -Kanun met- ninden çıkartılmışsa da- uygulama açısından da taşıdığı önem sebebiyle sürelere ilişkin meseleler başta olmak üzere, bir yerin konut olup olma- dığının tespitinde hâkim kararının aranması, haczedilmezlik kuralların- daki değişiklikler, yedieminde bulunan taşınırların tasfiyesi ve akabinde -takip hukukunu ilgilendirdiği ölçüde- dava şartı arabuluculuk ile ilgili güncel gelişmeler ele alınmaktadır.