A Research on Motivations Generated by Mukbang Videos


Creative Commons License

ŞENEL E.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.11, no.2, pp.1206-1229, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

It is aimed to determine the motivations of mukbang videos, which are extremely popular today, on individuals in this study. The sample of the research consists of individuals living in Eskişehir and watching mukbang videos. Individuals were asked whether they watched these videos on social media during the determination of the participants, at the beginning of each interview, and those who has not watched, were not included in research. Simple random sampling method was used to determine the participants. 20 participants who watched mukbang videos were reached. Individuals were coded as K1 - K20. In the research, a semi-structured interview form consisting of 9 questions was used as a data collection tool. The interviews were held between the dates 10 - 25 April 2023 and lasted between 15-28 minutes. Descriptive analysis method, one of the qualitative data analysis methods, was used in the analysis of the data. As a result of the analysis, it has been determined that mukbang videos attract a lot of attention, and many participants watch these videos routinely and adapt them to their lives. Moreover, the excess amount of food consumed during the broadcast, the speed of finishing the meal in the face of the phenomenon, or the consumption of foods that are not included in our own food culture evoke feelings of surprise, amazement and shock in the participants. In line with the findings, it was also determined that mukbang videos has an effect on routine eating habits. It was concluded that although the participants felt full while watching the mukbang videos, their appetite increased and they had a tendency to eat fast-food or go to the restaurant.
Bu çalışmada günümüzde son derece popüler olan mukbang videolarının bireyler üzerinde oluşturduğu motivasyonların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Eskişehir’ de yaşayan ve mukbang videoları izleyen bireyler oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesi aşamasında her görüşme başlangıcında bireylere sosyal medyada bu videoları izleyip izlemedikleri sorulmuş olup izlemeyenler araştırmaya dahil edilmemiştir. Katılımcıların belirlenmesi için basit rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Mukbang videoları izleyen 20 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 9 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler 10 - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 15-28 dakika arasında sürmüştür. Verilerin çözümünde nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda mukbang videolarının oldukça ilgi gördüğü, birçok katılımcının bu videoları rutin bir şekilde izlediği ve hayatına adapte ettiği tespit edilmiştir. Dahası yayın esnasında tüketilen yiyecek miktarının fazlalığı, fenomenin karşısında yer alan yemeği bitirme hızı ya da kendi yemek kültürümüzde yer almayan yiyeceklerin tüketilmesi katılımcılarda şaşkınlık, hayret ve şoka girme gibi duygular uyandırmaktadır. Bulgular doğrultusunda ayrıca mukbang videolarının rutin yemek yeme alışkanlıkları üzerinde bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların mukbang videolarını izledikleri esnada kendilerini tok hissetmelerine rağmen iştahlarının arttığı ve fast-food yeme veya restorana gitme eğilimlerinin oluştuğu sonucuna varılmıştır.