Boyun Fıtığı Hastalarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarında Sağlık Okuryazarlığının Önemi: Geleneksel Derleme


Creative Commons License

UNALER N., KIRIMLIOĞLU N.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi (Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History), vol.30, no.1, pp.80-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In today’s rapidly changing and developing world, socio-demographic characteristics of individuals, and risk factors occurring in the social, physical, and biological environment are effective on the musculoskeletal system and cervical disc hernia is frequently encountered. Cervical disc hernia is a disease that reduces the living standards of individuals and prevents them from living productive and satisfying lives. Considering the risk factors of cervical disc hernia, with the acquisition of healthy lifestyle behaviors, its occurrence, recurrence, and hospitalizations can be prevented and it is possible to maintain a quality life despite the disease. In the physical therapy and rehabilitation service, which is one of the treatment methods of cervical disc hernia, attention is paid to behavioral change regarding health. It is only possible for an individual to make decisions and have a say in matters related to themselves, and to assume responsibility, only if they have knowledge and experience awareness. In this process, patient education and health literacy constitute a professional aspect of informing so that individuals can access, understand, interpret and develop appropriate health behaviors. Since Healty life style behavior (HLB) is the whole of the behaviors that the individual learns, believes, and practices to stay healthy and protect from diseases, it is aimed to give information about the importance of informing, education and health literacy issues in the process of physical therapy and rehabilitation, which is one of the treatment methods of cervical disc hernia, for patients to acquire HLB.

Keywords: Cervical disc hernia; physical therapy and rehabilitation; information; patient education; health literacy

Hızla değişen ve gelişen güncel hayatta, bireylerin sosyodemografik özellikleri, sosyal, fiziksel ve biyolojik çevrede oluşan risk faktörleri kas-iskelet sistemi üzerinde etkin olmakta ve boyun fıtığı hastalığına sık rastlanmaktadır. Boyun fıtığı, bireylerin yaşam standartlarını düşüren, üretken, tatmin edici bir yaşam sürmesine engel olan bir hastalıktır. Boyun fıtığı risk faktörleri düşünüldüğünde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının edinilmesiyle oluşması, tekrarlaması, hastaneye yatışlar önlenebilir ve hastalığa rağmen kaliteli bir yaşam sürdürülmesi mümkün olabilir. Boyun fıtığı hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinde sağlığa ilişkin olarak davranış değişikliğine önem verilmektedir. Bireyin kendisi ile ilgili konularda karar alması ve söz sahibi olması, sorumluluk üstlenmesi ancak bilgiye sahip olması ve farkındalık yaşamasıyla olanaklıdır. Bu süreçte bireylerin bilgilere erişebilmesi, anlayabilmesi, yorumlayabilmesi ve uygun sağlık davranışları geliştirebilmesinde hasta eğitimi ve sağlık okuryazarlığı bilgilendirmenin profesyonel bir yönünü oluşturmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bireyin sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için öğrendiği, inandığı ve uyguladığı davranışların bütünü olduğundan makalede boyun fıtığının tedavi yöntemlerinden biri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını edinmelerinde bilgilendirme, eğitim ve sağlık okuryazarlığı konularının önemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boyun fıtığı; fizik tedavi ve rehabilitasyon; bilgilendirme; hasta eğitimi; sağlık okuryazarlığı