The relation between Vitamin D receptor gene fokI polymorphism and degeneration of the temporomandibular joint


Creative Commons License

YILMAZ A. D.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.72-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Predisposition to temporomandibular joint internal derangement (TMJ-ID) and osteoarthritis of the joint (TMJOA) might be related to genetic variations. Vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms are the candidates for association with the disorder. The aim of this study was to evaluate whether VDR FokI polymorphism is associated with the degeneration of the temporomandibular joint by gender. Methods: The study included 58 unrelated TMJ-ID patients (32.07 ±8.1) and 71 healthy controls (28.28 ±5.95) without TMJ-ID. DNA extraction was achieved by standard proteinase K/phenolchloroform method from the blood samples. VDR gene FokI polymorphism was investigated by a polymerase chain reaction (PCR) based restriction fragment length polymorphism (RFLP) assay. Results: The genotype distributions of FokI (rs2228570, C>T) showed statistically significant results (p=0.026, χ²=7.2). Ff heterozygote genotype was statistically different as compared to FF genotype (OR=0.43, 95% CI: 0.2-0.92, p=0.028). Heterozygote Ff genotype was different comparing to the FF genotype in TMJ-ID women (OR=0.43, 95% CI: 0.16-1.10, p=0.07). Although the difference between ff and FF genotype were not different, ff genotype was a 2.77 fold risk factor (95% CI:0.29-26.03, p=0.37). The distributions of F and f alleles were not different between the groups of overall TMJ-ID vs. controls and women TMJ-ID vs. controls. Conclusion: The results of this study suggested that FokI polymorphism might present susceptibility to TMJ-ID/TMJOA. ff genotype might be associated with the degeneration of temporomandibular joint in TMJ-ID patients and TMJ-ID women.
Amaç: Temporomandibular Eklem Düzensizliği (TME-İD) ve eklem osteoartritine (TME-OA) yatkınlık genetik varyasyonlarla ilişkili olabilir. Vitamin D Reseptörü (VDR) gen polimorfizmleri buna adaydırlar. Bu çalışmanın amacı, VDR FokI polimorfizminin temporomandibular eklem dejenerasyonu ile ilişkili olup olmadığını cinsiyete göre değerlendirmekti. Yöntem: 58 osteoartritik TME-İD hastası (32.07.±8.1) ve kontrol olarak 71 TME-İD olmayan birey (28.28±5.95) çalışmaya dahil edildi. Kan örneklerinden DNA izolasyonu standart proteinaz K/fenol-kloroform metodu ile yapıldı. VDR geni FokI polimorfizmi, polimeraz zincir reaksiyonunu (PZR) takiben restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemi ile araştırıldı. Bulgular: FokI genotip dağılımları (rs2228570, C>T) grupları arasında istatistiksel olarak farklı idi (p=0.026, χ²=7.2). Heterozigot Ff genotipi, FF genotipine göre istatistiksel olarak farklı idi (OR=0.43, %95 GA:0.2-0.92, p=0.028). TME-İD’li kadınlarda heterozigot Ff genotipi FF genotipine göre farklılık sınırında idi (OR=0.43, %95 CI:0.16-1.10, p=0.07). Yine TME-İD’li kadınlarda ff genotipi ile FF genotipi arasında fark olmamasına rağmen (%95 GA: 0.29-26.03, p=0.37) risk faktörü 2.77 kat fazla idi. TME-İD/kontrol grubu ve kadın kontrollerde de F ve f alellerinin dağılımları farklı değildi. Sonuç: FokI polimorfizminin TME-İD/TMEOA gelişmesi üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülebilir. ff genotipi, TME-İD hastalarında ve TME-İD’li kadınlarda temporomandibular eklem dejenerasyonu ile ilgili olabilir.