Türkiye’de İmalat Sanayi ve Tarım Sektörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1998-2020 Dönemi Analizi


Creative Commons License

Kopuk E., Meçik O.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.263-274, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to determine the effects of foreign trade of manufacturing industry and agriculture sectors which the key sectors of the Turkish economy on economic growth. Foreign trade values and GDP data of the sectors were analyzed for 1998Q1 and 2020Q1 by applying unit root test and Johansen Cointegration test, which are time series methods. In addition, in the analysis, it was observed that there is a one-way Granger causality from agriculture to GDP and two-way agriculture to the manufacturing industry. Thus, it was concluded that the feedback hypothesis between the agriculture and manufacturing industries is valid. Therefore, considering the investments made in the manufacturing industry and agriculture sectors as a reason for growth and relationship between them, it can be stated that it will be beneficial for the economy of the country in terms of the development of policymakers to develop policies that emphasize these sectors.

Bu çalışma Türkiye ekonomisinin önemli sektörleri olan imalat sanayi ile tarım sektörlerinin dış ticaretinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçlar. 1998 birinci çeyrek ve 2020 birinci çeyrek dönemini kapsayan analizde, sektörlerin dış ticaret değerleri ve GSYH verileri kullanılarak zaman serisi teknikleri ışığında; birim kök testleri ve Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkinin; tarım sektöründen GSYH’ye tek yönlü ve tarımdan imalat sanayiine doğru çift yönlü bir Granger nedenselliğin söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. Böylece tarım-imalat sanayi sektörleri arasında geri bildirim hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla imalat sanayi ile tarım sektörlerine yapılan yatırımların, büyümenin bir nedeni olduğu ve aralarındaki ilişki göz önünde bulundurularak, politika yapıcıların bu sektörleri öne alan politikalar geliştirmesinin makroekonomik açıdan ülke ekonomisine yararlı olacağı ifade edilebilir.