PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA İMMUNKOMPLEKS NEFRİTLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÜZÜ


Creative Commons License

Tekin E., Açıkalın M. F. , Kavaz Tufan A.

4th International Health Science and Life Congress 08-10 April 2021 , Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.530

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.13140/rg.2.2.35707.03362
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.530
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Book Abstract Book Sözel Bildiri PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA İMMUNKOMPLEKS NEFRİTLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÜZÜ Emel TEKİN1 , Mustafa Fuat AÇIKALIN1 , Aslı KAVAZ2 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye emelyaldir@gmail.com,acikalin@ogu.edu.tr,aslikavaz@yahoo.com Özet: Giriş: Pediatrik hastalarda son dönem böbrek hastalığı gelişiminde konjenital hastalıklar ve glomerülonefritler daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yapılan geniş serili bir çalışmada çocuklarda görülen immun kompleks nefritleri (İKN) sırasıyla IgA nefriti, Henoch-Schonlein nefriti (HSN) ve lupus nefriti olarak saptanmıştır. Bu çalışmada pediatrik hastalarda görülen immun kompleks nefritlerinin sıklığının belirlenmesi, histopatolojik alt tiplendirme ile proteinürinin ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2018-2020 yılları arasında böbrek biyopsileri değerlendirilen 0-18 yaşları arasında İKN tanılı 38 olgunun retrospektif olarak patolojik raporları, demografik bilgileri, biyopsi anındaki laboratuvar ve klinik bilgilerine ulaşıldı. Histopatolojik özelliklerine göre hastalıklar sadece mezengial proliferasyon (MP) görülenler ve (mezengial proliferasyon ±) endokapiller proliferasyon(EP) görülenler olarak iki alt kategoriye ayrıldı. Membranöz nefropati tanısı alan 2 hasta dışlandığında glomerüler özelliklerine göre hastaların 18’i (%50) MP, 18’i (%50) EP grubunda yer aldı. Bu kategoriler hastaların biyopsi anında elde edilen laboratuvar bulguları ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların % 55,3 ‘ü (n:21) erkek, % 44,7’si (n:17) kadın cinsiyetinde, yaş ortalaması 12,29 (Min-Max,3-17) olarak saptanmıştır. Patolojik tanılar içerisinde; %26,3 (n:10) lupus nefriti, %23,7 (n:9) HSN, %15,8 (n:6) IgA nefriti ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Hastaların %55,3’ünde nefrotik düzeyde, %36,8’inde nefritik düzeyde proteinüri ile %63,2’sinde mikroskopik düzeyde, %23,7’sinde makroskopik düzeyde hematüri saptanmıştır. MP ve EP kategorileri ile proteinüri miktarı karşılaştırıldığında MP grubunun %58,8’inde nefritik, %41,2’sinde nefrotik proteinüri görülürken, EP grubunun ise %25’inde nefritik, %75’inde nefrotik proteinüri gözlenmiştir (p=0,049, ki-kare testi). EP grubunda baskın cinsiyet erkek iken (%61,9-n:13), MP grubunda baskın cinsiyet kadın (%66,7-n:10) olarak saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda tanıdan bağımsız olarak yapılan EP ve MP histopatolojik kategorileri içerisinde endokapiller proliferasyonun varlığının artan proteinüri şiddeti ile korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. Bu kategorilerle cinsiyet karşılaştırmasında yüksek proteinüri görülen EP alt grubunda erkek cinsiyet baskınlığı mevcuttur. Hem İKN’lerinin daha sık görülmesi hem de kadın cinsiyete göre daha  gürültülü tablo sergilemesi erkeklerde bir yatkınlık ihtimalini akla getirmektedir