ERROR AND FRAUD ANALYSIS ARISING FROM THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR: INVESTIGATION IN METROPOLITAN MUNICIPALITIES


Creative Commons License

SEVİM Ş., Öncü B., BOZDOĞAN T.

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.22, no.68, pp.23-42, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 68
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.55322/mdbakis.1106197
  • Journal Name: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-42
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Technological and financial developments experienced globally carry risks in many dimensions byforming complex structures, and these risks increase and pose a great threat to institutions. These risksare handled in the financial terms under the heading of accounting errors and frauds. Accounting errorsand tricks; These are transactions made without complying with accounting principles, standards andregulations. Erroneous and fraudulent transactions negatively affect the accuracy and reliability offinancial reports of institutions. The main purpose of the study is to determine the errors and fraudsarising from the accounting system in Metropolitan Municipalities, as institutions that use significantpublic resources, and to reveal their relationship with the components of the internal control system.In the study, errors and frauds arising from the accounting system were determined by applying thecontent analysis technique to the audit reports of the Court of Accounts of 6 Metropolitan Municipalitiesfor 2019. Evaluations were made according to the frequency of the identified errors and frauds, andthey were associated with the components of the internal control system. Thus, it was determinedrelationally what kind of errors and frauds occurred due to the inadequacy of which component ofthe internal control system of the Metropolitan Municipalities. Errors and frauds arising from theaccounting system in Metropolitan Municipalities are caused by inadequacies in the internal controlenvironment, control activities, information and communication components, respectively.
Küresel anlamda yaşanan teknolojik ve finansal gelişmeler beraberinde karmaşık yapılar oluşturarakbirçok boyutta risk taşımakta ve bu riskler artarak kurumlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.Mali açıdan söz konusu riskler, muhasebe hata ve hileleri başlığında ele alınmaktadır. Muhasebehata ve hileleri, muhasebe ilkelerine, standartlara ve yönetmeliklere uyulmadan yapılan işlemlerdir.Hatalı ve hileli işlemler, kurumların finansal raporlarının doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz yöndeetkilemektedir. Çalışmanın temel amacı, kamu kaynaklarını önemli düzeyde kullanan kurumlardanbiri olan büyükşehir belediyelerinde muhasebe sisteminden kaynaklanan hata ve hileleri belirlemek vebunların iç kontrol sisteminin bileşenleriyle ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, altı büyükşehirbelediyesinin 2019 yılına ait Sayıştay denetim raporlarına içerik analizi tekniği uygulanarak muhasebesisteminden kaynaklanan hata ve hileler belirlenmiştir. Belirlenen hata ve hilelerin sıklıklarına göre değerlendirilmeler yapılarak iç kontrol sisteminin bileşenleriyle ilişkilendirilmiştir. Böylecebüyükşehir belediyelerinin iç kontrol sisteminin hangi bileşeninin yetersizliğinden kaynaklı olarak netür hata ve hilelerin gerçekleştiği ilişkisel olarak belirlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinde muhasebesisteminden kaynaklanan hata ve hilelere sırasıyla kontrol ortamı, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişimbileşenlerindeki yetersizliklerin neden olduğu belirlenmiştir.