Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


DEMİR S., EREN E.

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.67-84, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı; bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin memnuniyet düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İngilizce I dersini alan birinci sınıf ön lisans öğrencileri (n=970) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve “E-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizler ile bağımsız gruplar t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçeğin geneli ile tüm alt boyutlarında yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete ve yaşa göre ölçeğin genelinde kadınların ve yaşı büyük olan öğrencilerin lehine farklılık göstermektedir. Derse erişim araçlarına göre ölçeğin genelinde farklılık bulunmamaktadır. Derste kullanılan iletişim kanallarına göre ölçeğin genelinde tartışma forumu ve çoklu iletişim kanalları kullanan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık vardır. Son olarak öğrenme yönetim sisteminde geçirilen süreye göre ölçeğin genelinde sistemde daha fazla zaman geçiren öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır.