Retina Ven Dal Tıkanıklığı Olgularının İntravitreal Deksametazon İmplant ile Tedavisinde Periferik İskeminin Ultra Geniş Alan Fundus Floresein Anjiyografi ile Değerlendirilmesi


BİLGEÇ M. D. , EROL N. , GÜRSOY H. H.

TOD 50. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey