Social Capital Effect on the Migration Movements of Syrians: The Case of Izmir and Istanbul


Creative Commons License

Gelekçi K. A., Meçik O.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.0, no.80, pp.199-229, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study examines the impact of social capital on the migration process through the mobility of refugees. In the study, interviews were conducted and analyzed through the Nvivo 12 program with 19 refugees living in Izmir and Istanbul. The findings show that social capital is effective in every area, from the migration decision to the daily life experiences at the final destination. Asylum seekers’ relations with a pioneering, and potential migrants, information networks, and ethnic support mechanisms significant determinants of space movements. Moreover, asylum seekers who are members of a non-governmental organization are more active and participatory in the public sphere. The refugees work better jobs depending on their language skills; the results revealed that work permit problems and diploma equivalence created obstacles.

Bu çalışma sosyal sermayenin göç sürecindeki etkisini incelemektedir. Çalışmada, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin göç sürecinde barınma, iş bulma ve toplumsal uyum gibi konularda sosyal sermayelerinden ne ölçüde yararlandıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin göç davranışları ve buna bağlı olarak güven düzeyleri, toplumsal algıları ve işgücü piyasasındaki konumlarına dair bakış açısı geliştirebilmek çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda İzmir ve İstanbul’da yaşayan geçici koruma kapsamındaki 19 Suriyeliyle yapılan derinlemesine görüşmeler; Nvivo 12 programı aracılığıyla analiz edilerek yorumlanmıştır. Bulgular, sosyal sermayenin göç kararından varış noktasındaki gündelik yaşam deneyimlerine kadar her alanda etkili olduğu yönünde olmuştur. Katılımcıların öncü ve potansiyel göçmenlerle olan ilişkileri; yarattıkları bilgi ağı ve etnik destek mekanizmaları, mekân hareketlerindeki önemli belirleyiciler olarak gözlenmiştir. Ayrıca bir sivil toplum kuruluşuna üye olan katılımcıların kamusal alanda daha aktif oldukları gözlenmiştir. Katılımcıların dil bilme düzeyine bağlı olarak daha nitelikli işlerde çalıştıkları gözlenmiş; çalışma izni ve diploma denkliği problemlerinin engeller yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.