Gluten Sensitif Enteropatinin Diyabet Regülasyonuna Etkisi


Creative Commons License

Yel S. E., Şimşek E.

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Gluten Sensitif Enteropatinin Diyabet Regülasyonuna Etkisi

Amaç: Retrospektif olarak planlanan çalışmada; 0-18 yaş arası Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı hastalarda Çölyak Hastalığı görülme sıklığı ve Çölyak Hastalığının Tip 1 Diyabetes Mellitus’un prognostik seyrine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında takip edilen Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterlerine göre tanı konulan ve takip edilen Tip 1 DM tanılı 151 çocuk dahil edildi. Hastane kayıtları incelenerek hastaların tanı yaşı, cinsiyet dağılımı, tanı anındaki antropometrik ölçümleri, tanı anındaki hastaneye başvuru şekli, insülin otoantikoru, adacık hücre otoantikoru, glutamik asit dekarboksilaz otoantikoru, tiroid peroksidaz otoantikoru, tiroglubilin otoantikoru, doku transglutaminaz antikoru, antiendomisium antikorları pozitiflik prevelansına, tanı anındaki HbA1c düzeyleri ile 3, 6, 9, 12 ve 24. aylardaki HbA1c düzeylerine bakıldı. Doku transglutaminaz antikoru ve antiendomisium antikoru pozitifliği olan hastalarda Çölyak Hastalığı tanısı için duedonal biyopsi patoloji raporları incelendi.  İnsülin otoantikoru, adacık otoantikoru ve glutamik asit dekarboksilaz otoantikorlarından en az 1 tanesi pozitif olduğu durumda hastalar otoimmun, hepsi negatif olduğu durumda nonotoimmun, patoloji raporu ile Çölyak Hastalığı kesin tanısı konulmuş hastalar çölyak grubuna dahil edildi.

Bulgular: Tip 1 DM’li hastaların 67’si (%44,4) kız, 84’ü (%55,6) erkekti. 111 tanesi otoimmun (%73,5), 28 tanesi nonotoimmun (%18,5), 12 tanesi çölyak (%7,9) grubunda idi. Tanı yaşı ortalaması otoimmun grupta 8,7 ± 4,2 yıl (min:1 yıl, max:17 yıl), nonotoimmun grupta 9,3 ± 4,6 yıl (min:0,5 yıl, max:16,5 yıl), çölyak grubunda 8,5 ± 4,5 yıl (min:1 yıl, max:16 yıl) idi. Tanı anında vücut ağırlığı SDS ortalaması otoimmun grupta -0,5 ± 1,2, nonotoimmun grupta -0,2 ± 1,1, çölyak grubunda -1,2 ± 0,9 (gruplar arasında p= 0,07) ; boy SDS ortalaması otoimmun grupta 0,6 ± 1,2, nonotoimmun grupta 0,2 ± 1,2, çölyak grubunda -0,5 ± 1,1 (gruplar arasında p= 0,15) idi. Antropometrik ölçümler arasında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Hastaların başvuru anında %13,5’u hiperglisemi, %32,6’sı ketonemi, %46,8’inde diyabetik ketoasidoz, %7,1’inde koma tablosu saptandı. Tanı anında çölyak grubunda %25 hastada ketonemi, %75 hastada ketoasidoz vardı. Hastaların tanı anındaki HbA1c düzeyleri otoimmun grupta %11,6 ± 2,1, nonotoimmun grupta %12,7 ± 2,9, çölyak grubunda %12,5 ± 2,8, tüm hastalar için %11,9 ± 2,4 idi. 12. aydaki HbA1c düzeyleri otoimmun grupta %8,0 ± 1,6, nonotoimmun grupta %8,2 ± 2,2, çölyak grubunda %8,4 ± 2,3, tüm hastalar için %8,1 ± 1,8 idi. 24. aydaki HbA1c düzeyleri otoimmun grupta %8,3 ± 1,6, nonotoimmun grupta %9,0 ± 1,9, çölyak grubunda %8,6 ± 1,76, tüm hastalar için %8,5 ± 1,6 idi. Gruplar arasında HbA1c düzeylerinin istatistiksel olarak farklılığı yoktu.

Sonuçlar: Çalışmamızda taşı yaşının ve antropometrik ölçümlerin gruplar arasında benzer olduğu, tanıda ketoasidoz ile başvurunun daha sık olduğu, çölyak grubunda tanıda hiperglisemi ve koma ile başvuru olmadığı bulundu. Çölyak hastalığı Tip 1 DM’li hastaların %7,9’unda mevcut olup prevalansı literatür ile benzerdi. Gruplar arasında ve zaman içerisindeki HbA1c değişimine bakıldığında; gruplar arasında fark olmadığı görüldü. Sonuçta Çölyak Hastalığının Tip 1 DM’ta HbA1c üzerine önemli etkisinin olmadığı görüldü. Bunun nedeni olarak hastaların çölyak semptomları çıkmadan serolojik olarak rutin taranıp erken tanı alması ve glutensiz diyete erken başlanması düşünüldü.