COVID-19 pandemisinde görev yapan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerinin sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisi nasıldır?


Yılmaz Karaman İ. G.

56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

IntroductionWe aimed to examine depressionanxiety, post-traumatic stress levels and their relationship with sociodemographic and occupational variables in health care workers who have been on duty during the COVID-19 outbreak, in a university hospital. 

Methods: 131 health care workers included in the study during May to July 2020. We used sociodemographic data form, Patient Health Questionnaire-9, Generalized Anxiety Disorder-7, Impact of Events ScaleRevised for data collection. 

Results: 13.7% of the participants had symptoms of depression and 26.7% of them had generalized anxiety symptoms. 26.4% of them experienced mild and more severe post-traumatic stress symptomsIn logistic regression analysis, having a relative or colleague with the diagnose COVID-19, insufficient knowledge about infection prevention predict post-traumatic stressdepression and generalized anxiety; discordance with co-workers predicts post-traumatic stress and depression; the lack of professional experience and the history of psychiatric illness predict post-traumatic stress and generalized anxietyinsufficient personal protective equipment supply predicts post-traumatic stressdiscordance with the team leader predicts generalized anxiety. 

Discussion and Conclusion: In risky periods such as outbreaksinforming health care workers about how to protect them from threatsproviding adequate and appropriate personal protective equipmentproviding a positive working environment and good leadership practices seem to protect health care workers from psychopathologies like depressionpost-traumatic stress and generalized anxiety. 

Amaç: COVID-19 salgını sırasında bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres seviyelerini ve bunların sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Yöntem: 131 sağlık çalışanı, Mayıs- Temmuz 2020 tarihleri arasında çalışmaya alınmıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik veri formu, Hasta Sağlık Anketi-9, Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7, Olayların Etkisi Ölçeği- Gözden geçirilmiş formu kullanılmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %13.7’si depresyon, %26.7’si yaygın anksiyete belirtileri göstermektedir. %26.4’ü hafif düzeyde ve daha şiddetli travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri yaşamaktadır. Lojistik regresyon analizlerinde kişinin bir yakınının veya meslektaşının COVID-19 geçirmesinin, enfeksiyon bulaşından korunma ile ilgili bilgisinin yetersiz olmasının TSSB, depresyon ve yaygın anksiyeteyi yordadığı; çalışma arkadaşları ile uyumsuzluğun TSSB ve depresyonu yordadığı; mesleki tecrübenin azlığının ve geçmiş psikiyatrik hastalık öyküsünün TSSB ve yaygın anksiyeteyi yordadığı; kişisel koruyucu ekipman teminindeki yetersizliklerin TSSB’yi yordadığı, ekip lideri ile uyumsuzluğun yaygın anksiyeteyi yordadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: Salgınlar gibi riskli dönemlerde sağlık çalışanlarının tehlikeden nasıl korunacaklarına dair bilgilendirilmesi, yeterli ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanması,  olumlu bir çalışma ortamı sağlanması ile iyi liderlik uygulamaları psikopatoloji gelişiminden koruyucu görünmektedir.